Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Aptahem: Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (7) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -3 569 (-3 940) KSEK
· Resultat per aktie -0,07 (-0,24) SEK
· Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 21 876 (29 201) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 91,90 (83,67)%

Helåret 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 6 (25) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -17 498 (-20 597) KSEK
· Resultat per aktie -0,36 (-1,26) SEK
· Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 21 876 (29 201) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 91,90 (83,67)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· I oktober publicerades positiva slutresultat från den explorativa
sepsisstudien med non human primates, NHP-studien.

· Den 17 oktober presenterade Aptahem prekliniska resultat av
läkemedelskandidaten Apta-1 vid världens största konferens för
intensivvård World Congress of Intensive Care i Melbourne,
Australien.

· I november avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptioner av
serie TO4. Nyttjandegraden var cirka 85%. Bolaget tillfördes därmed
cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,6
MSEK.

· I slutet av november ingick Aptahem avtal med Recipharm omfattande
framtagandet av den farmaceutiska formuleringen av
läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie.

· I december gick Aptahem in i konsortium tillsammans med Örebro
universitet, AnaMar AB och Dalhousie University i Kanada med syfte
att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och
fibros vid hjärt- och kärlsjukdom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Det sista kvartalet 2019 var en nyhetstät period för Aptahem där vi
gläder oss åt att ha uppnått flera viktiga milstolpar innan vi
stängde året. Från den höga teckningsgraden i TO:n vilket visar på
ett starkt förtroende från våra aktieägare, till framsteg inom
forskningen både i NHP studieresultat med Apta-1 och samarbeten.

Stärkta genom forskningssamarbeten

Under hösten 2019 började vi se resultat från en fördjupad insats i
att sprida vår forskning och expertis inom aptamerer. Detta kunde ses
genom vår närvaro vid världens största konferens för intensivvård,
men också genom det nyupprättade konsortium vi gick in i vars syftet
är att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos
och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Samarbetet är ett viktigt steg
för oss eftersom vi kan få validera vår forskning på Apta-1 och visa
dess stora potential i ett område utanför sepsis. Detta utan att
avvika från vårt fokus på sepsis. Dessutom är det fullt i linje med
vår strategi att stärka vår position inom den vetenskapliga sektorn,
nationellt som internationellt. Under 2020 ser vi framemot att
fortsatt ta mer mark i området.

Förberedande steg mot klinik

Förberedelser inför första studien i människa, fas 1-studie, sker i
parallella spår för att kunna säkerställa rätt prioriteringar och vår
tid. Vi är därför nöjda med att kunna ta fler och fler saker i hamn
efter hand, t.ex. initiering av formuleringsarbetet av Apta-1 vilken
ska användas i klinik genom det avtal vi slöt med Recipharm i slutet
av året.

Gällande tillverkningen av Apta-1-substans har vi under 2019 hittat
nya, bättre vägar framåt för att säkerställa en hållbar och
kvalitetssäkrad substansutveckling. Tillsammans med våra
tillverkningspartners lades en plan under 2019 vilken vi arbetar
efter med lovande utfall. Ett stort steg på vägen framför oss är
slutförandet av det prekliniska toxikologiprogrammet, dvs.
färdigställande av GLP-toxen, vilken vi kommer kunna påbörja med den
första större batchen av Apta-1-substans levererad.

Slutrapporten för den tidigare utförda NHP-studiens bidrog till en
ökad förståelse om Apta-1s substans. Dokumentationen inkluderar data
som krävs av läkemedelsmyndigheter inför studiestart. Baserat på
NHP-studiens resultat kunde vi presentera en överblicksbild av
Apta-1s multifunktionella verkningsmekanism (mechanism of action;
MoA). Troligen en större händelse för våra forskare och intresserade
vetenskapsmän än för gemeneman, men vi kan nu visa att Apta-1s MoA
täcker in stora delar av sepsisförloppet. Ett betydande bidrag till
den stora samling bevis vi bygger runt Apta-1.

Framöver, 2020

Vi känner oss stärkta inför ett nytt år med nyligen uppnådda
milstolpar i ryggen som inte minst visar på Apta-1s vida potential
men också på teamets expertis. Sepsisområdet har fått ökad
uppmärksamhet under 2019 och nyligen presenterades nya rön om antalet
personer som drabbas av sepsis indikerande en fördubbling av
sepsisfall globalt. Det var tråkiga siffror men vi hoppas se ett
forsatt växande intresse och marknad framöver, inom såväl
forskningen som från större läkemedelsbolag.

Avslutningsvis till jag tacka alla aktieägare för ert stöd och
fortsatta förtroende för Aptahem.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2020-04-02 Årsredovisning 2019 publiceras på hemsidan

2020-05-14 Delårsrapport kvartal 1, 2020

2020-06-03 Årsstämma

2020-08-26 Delårsrapport kvartal 2, 2020

2020-11-18 Delårsrapport kvartal 3, 2020

2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 12 februari 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/bokslutskommunike-1-januari-till-31...
https://mb.cision.com/Main/12121/3032882/1192467.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.