Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-20

AQ Group: AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 22 april 2020

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org.nr.556281-8830, inbjuds härmed
till årsstämma onsdagen den 22 april, 2020 kl. 18.00 i Aros Congress
Center, Munkgatan 7, Hörsalen plan 1, Västerås.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning finns i sin
helhet i detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats
www.aqg.se
(http://aqg.se/sv/investerare/bolagstyrning/bolagstamma/arsstamma-2019).
Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information
om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 20 mars
2020.

AQ Group följer noggrant hur situationen kring Covid-19
(coronaviruset) utvecklas. Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten
nyligen har höjt risknivån för smittspridning i Sverige kommer AQ
Group att vidta följande åtgärder vid årsstämman:

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

· Inregistrering öppnar klockan 17.30 dvs. 30 minuter innan
årsstämmans öppnande.

· Vd kommer att hålla ett kortare anförande än tidigare år.

· Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att inskränka på
aktieägarnas rättigheter.

· Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller
tillhör en riskgrupp bör inte närvara, utan kan rösta via ombud.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på AQ Groups hemsida www.aqg.se.
Vänligen notera att AQ Group inte får samla in fullmakter och agera
ombud.

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder
att kommuniceras på bolagets hemsida samt skickas ut till de
aktieägare som anmält sig för att närvara vid årsstämman.

Deltagande

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen
torsdagen den 16 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast torsdagen den 16 april 2020.

Anmälan görs lämpligast per e-post till aq.stamma@aqg.se eller via
post till AQ Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås.
Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och eventuella biträden uppges. Aktieägare som
företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.aqg.se
och kan även begäras under adress enligt ovan.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om
deltagande i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
på avstämningsdagen torsdagen den 16 april 2020. Sådan registrering
kan vara tillfällig. Det innebär att aktieägaren måste underrätta sin
förvaltare i god tid före nämnda datum.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis
eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga senast vid årsstämman. Fullmakt i original måste lämnas
till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på AQ Groups
hemsida www.aqg.se

Handlingarna inför stämman kommer, i enlighet med aktiebolagslagen,
hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på www.aqg.se
senast från och med torsdagen den 2 april 2020. Handlingarna skickas
utan kostnad till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. I
bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt
18 294 058 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt
2. Val av stämmoordförande och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för
räkenskapsåret 2019 samt, i anslutning härtill, verkställande
direktörens redogörelse för verksamheten

9. Framläggande av revisionsberättelsen, och
koncernrevisionsberättelsen samt revisors-yttrande om huruvida
riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare följts.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
14. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode
15. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om förfarande vid utnämnande av valberedning samt om
valberedningens uppgifter

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
19. Årsstämmans avslutande
Beslutsförslag

Aktieägare, som tillsammans representerar 49,4 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att de stödjer
förslagen i punkterna 1, 12, 13, 14 ,15, 16, 17 och 18 nedan.

Punkt 1 - Förslag gällande val av stämmoordförande och protokollförare

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Valberedningen
inför årsstämman 2020, vilken har bestått av valberedningens
ordförande Vegard Søraunet utsedd av ODIN Fonder, Björn Henriksson
utsedd av Nordea Fonder, Per-Olof Andersson och Claes Mellgren,
föreslår Patrik Nolåker till stämmoordförande och Per Lindblad till
protokollförare.

Punkt 12 - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 3,33 kronor
per aktie. Totalt 60 919 213 kronor. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås fredagen den 24 april 2020. Om bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 29 april 2020.

Punkt 13 - Förslag om antalet styrelseledamöter som ska väljas av
stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sju ordinarie, stämmovalda ledamöter.

Punkt 14 - Förslag till arvode till styrelse och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättningen till ordföranden ska uppgå
till 450 000 (450 000) kronor och 200 000 (200 000) kronor till var
och en av övriga stämmovalda ledamöter. Till ordföranden i
revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor
och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000)
kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås en
ersättning på 50 000 (50 000) kronor och till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet 30 000 (30 000) kronor. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och
revisor.

AQ:s valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla
Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika
Johansson-Rosengren och Claes Mellgren. Valberedningen föreslår
Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group.

Revisionsbolaget KPMG med huvudansvarig auktoriserad revisor Helena
Arvidsson Älgne, är vald som revisor till årsstämman 2021.

Punkt 16 - Valberedningens förslag till förfarande vid utnämnande av
valberedning samt rörande valberedningens uppgifter

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av personer som
utsetts av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden
föreslås löpa till dess ny valberedning har konstituerats. I samband
med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de
fyra största aktieägarna och uppmanar dessa att snarast utse en
ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse
ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande
största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår
inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget. I
valberedningens uppgifter föreslås ingå att utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman
avseende; - val av styrelse och styrelseordförande - val av
ordförande vid årsstämman - val av revisor - arvode till styrelsen,
utskotten och revisor

Punkt 17 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

AQ Group ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till
befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå
uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten
för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare är att
de ska vara marknadsmässiga och anpassade till bolagets kostnader.
Förslaget motsvarar i huvudsak tidigare praxis. Det fullständiga
förslaget finns på bolagets webbplats:
https://www.aqg.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-...

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, få fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1
500 000 st nya aktier.

Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med betalning
för apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet för att
avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att
möjliggöra finansiering av företagsförvärv. För att stämmans beslut
ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ett
likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

Västerås i mars 2020

Styrelsen för AQ Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

Denna information är sådan information som AQ Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
mars 2020 klockan 08:00 CET.

_________________________________________________________________...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.