Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

AQ Group: Rättelse - AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 25 juni 2020

Rättelse: I detta pressmeddelande har avstämningsdag och anmälningsdag
för deltagande ändrats till torsdagen den 18 juni.

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org.nr.556281-8830, inbjuds härmed
till årsstämma torsdagen den 25 juni, 2020 kl. 18.00 i Västerås.
Närmare besked om plats får de som anmäler sig till stämman.

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning finns i sin
helhet i detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats
www.aqg.se
(http://aqg.se/sv/investerare/bolagstyrning/bolagstamma/arsstamma-2019).
Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information
om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 27 maj 2020.

Deltagande etc. med anledning av COVID-19/Coronaviruset

Mot bakgrund av den smittspridning av covid-19 som under året varit i
Sverige och runtom i världen kommer AQ Group att vidta följande
försiktighetsåtgärder vid årsstämman:

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.

· Inregistrering öppnar klockan 17.30 dvs. 30 minuter innan
årsstämmans öppnande.

· Styrelsen och bolagsledningen kommer, med något undantag, ej vara
närvarande i stämmolokalen.

· Vd kommer att hålla ett kortare anförande än tidigare år.

· Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att inskränka på
aktieägarnas rättigheter.

Utifall uppdaterade instruktioner ges från regering och myndigheter
kan ytterligare åtgärder vidtas och kommuniceras på bolagets hemsida
samt skickas ut till de aktieägare som anmält sig för att närvara vid
årsstämman. Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett
riskområde, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom
eller tillhör en riskgrupp bör ej närvara utan kan med fördel rösta
via ombud. Mer information gällande ombudsförfarande återfinns nedan.

Anmälan och rätt att deltaga

Rätt att delta i stämman har de som är registrerade som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för
stämman, dvs. torsdagen den 18 juni 2020, och har anmält sitt
deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020.

Anmälan görs per e-post till aq.stamma@aqg.se eller via post till AQ
Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås. Vid anmälan
ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
och eventuella biträden uppges.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om
deltagande i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
på avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2020. Sådan registrering
kan vara tillfällig. Det innebär att aktieägaren måste underrätta sin
förvaltare i god tid före nämnda datum.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis
eller motsvarande handling som styrker firmateckning. Fullmakter i
original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
lämnas till bolaget senast vid årsstämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på AQ Groups hemsida www.aqg.se

Deltagande genom ombud

Aktieägare som vill företrädas på stämman genom ombud ska, vid sidan
av att anmäla sig enligt ovan, även utfärda en daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida
www.aqg.se och kan även begäras under adress enligt ovan.

För sådana aktieägare som anmält sig till stämman erbjuder sig Åsa
Wesshagen, eller den hon utser, att agera ombud genom att rösta för
deras del på stämman. En skriftlig ombudsfullmakt härför, daterad och
undertecknad i original, ska ha inkommit senast 24 juni till bolagets
adress enligt ovan.

Stämmohandlingar

Handlingarna inför stämman hålls tillgängliga för aktieägarna hos
bolaget och på www.aqg.se senast fr.o.m. torsdagen den 11:e juni
2020. De skickas utan kostnad till de ägare som så begär och uppger
sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 18
294 058 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Västerås i maj 2020,

Styrelsen för AQ Group AB (publ)

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för
räkenskapsåret 2019 samt, i anslutning härtill, verkställande
direktörens redogörelse för verksamheten

9. Framläggande av revisionsberättelsen, och
koncernrevisionsberättelsen samt revisors-yttrande om huruvida
riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare följts.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
14. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode
15. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
16. Beslut om förfarande vid utnämnande av valberedning samt rörande
dess uppgifter

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
19. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Aktieägare, som tillsammans representerar 49,4 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att de stödjer
förslagen i punkterna 12, 13, 14 ,15, 16, 17 och 18 nedan.

1 - Förslag gällande val av stämmoordförande och protokollförare

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Valberedningen
inför årsstämman 2020, vilken har bestått av valberedningens
ordförande Vegard Søraunet utsedd av ODIN Fonder, Björn Henriksson
utsedd av Nordea Fonder, Per-Olof Andersson och Claes Mellgren.
Valberedningen kommer att lämna förslag till stämmoordförande och
protokollförare i samband med stämman.

12 - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019. Detta
förslag avviker från det förslag som styrelsen lade i den tidigare
kallelse till årsstämma som drogs tillbaka.

13 - Förslag om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie, stämmovalda ledamöter.

14 - Förslag till arvode till styrelse och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättningen till ordföranden ska uppgå
till 450 000 (450 000) kronor och 200 000 (200 000) kronor till var
och en av övriga stämmovalda ledamöter. Till ordföranden i
revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor
och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000)
kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås en
ersättning på 50 000 (50 000) kronor och till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet 30 000 (30 000) kronor. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh,
Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika
Johansson-Rosengren och Claes Mellgren. Valberedningen föreslår
Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group. Revisionsbolaget
KPMG, med huvudansvarig auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne,
är upplysningsvis vald som revisor till årsstämman 2021.

16 - Förslag till rutin vid utnämnande av valberedning samt rörande
dess uppgifter

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av personer som
utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna.
Mandattiden föreslås löpa till dess ny valberedning har
konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar
styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna och uppmanar dessa
att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare
sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast
följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig
ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast
sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i
valberedningen utgår ej, men eventuella kostnader ska bäras av
bolaget. I valberedningens uppgifter föreslås ingå att utvärdera
styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till
årsstämman avseende; val av stämmoordförande och protokollförare vid
stämman, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor,
arvode till styrelsen, utskotten och revisor.

17 - Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Styrelsen föreslår att bolaget tillämpar sådana ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som krävs i syfte att säkerställa tillgång till
befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet att nå
uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader. Utgångspunkten
för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare är att
de är marknadsmässiga och anpassade till AQ Groups kostnader.
Förslaget motsvarar i huvudsak tidigare praxis. Det fullständiga
förslaget finns på bolagets webbplats:
https://www.aqg.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-....

18 - Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, få fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1
500 000 stycken nya aktier.

Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission mot betalning
av apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet till att
avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att
möjliggöra finansiering av företagsförvärv. För att stämmans beslut
ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ett
likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

______________________________________________________________________________...

Författare Cision News