Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

AQ Group: Valberedningens förslag till styrelse i AQ Group AB

AQ Groups valberedning består av Per-Olof Andersson, Claes Mellgren,
Björn Henriksson, representerande Nordea Fonder, samt valberedningens
ordförande Vegard Søraunet, representerande ODIN Fonder. I enlighet
med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 års
årsstämma.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och styrelsens
ordförande har redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen.
Valberedningen har även kompletterat styrelseutvärderingen med
intervjuer med styrelseledamöter. Valberedningen har inför årsstämman
2020 haft tre protokollförda möten vid vilka samtliga ledamöter
deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

AQ Groups valberedning föreslår inför årsstämman 2020 omval av
styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark,
Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren.
Valberedningen föreslår vidare att Patrik Nolåker omväljs till
styrelseordförande i AQ Group.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2020
kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman
publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är
noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart
och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga
bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära
samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca
6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen,
Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan
koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje
kvartal.

www.aqg.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aq-group/r/valberedningens-forslag-till-styre...
https://mb.cision.com/Main/11536/3032285/1192588.pdf

Författare Cision News