Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Arbona: Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2018 Arbona

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DELÅRSRAPPORT JULI - DEC 2018 ARBONA

Juli - December 2018
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
• Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

Januari - December 2018
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7 MSEK (73,6)
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
• Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
• Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
• Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).

Verksamhet
Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade värdepapper och i fastigheter förekommer. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:
• Utveckling och förvaltning av portföljbolagen (se mer nedan)
• Nyemission i Arbona
• Nyemission och börsnotering av S2Medical AB
• Investering i konsultbolaget Mindbanque
• Kortfristiga placeringar har förvaltats mindre aktivt under året då den kortfristiga portföljen numera utgör en mindre del av Arbonas totala kapital

Arbona är med nuvarande kapitalbas i princip fullinvesterat, en nyemission på c:a 24 MSEK genomfördes under året, varav 10 MSEK användes för att amortera på förvärvslån i samband med investeringen i Merbona (efter amorteringen uppgår Arbonas skuld till Mertiva till 20 MSEK). Målsättningen är att ytterligare en nyemission av samma storleksordning ska genomföras under 2019 för att amortera ytterligare på förvärvslånet samt att möjliggöra nya investeringar.

Portföljbolagen
Johnsons El
Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 71,3 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK. Under året har även en fastighet i Åre förvärvats för 6,3 MSEK dit Åre-verksamheten planerar att flytta under första halvåret 2019.

S2Medical
S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster inom sårläkning. Arbona äger 13,8% av kapitalet i S2Medical. Under 2018 har två nyemissioner och en börsintroduktion genomförts i S2Medical. Då S2Medical numera är börsnoterat så kommenterar Arbona inte längre S2:s operativa eller finansiella utveckling utan hänvisar till S2Medicals egna pressmeddelanden. Nyemissionen genomfördes till en värdering om 164 MSEK post-money. I och med nyemissionen i samband med börsintroduktionen så klassificeras inte längre innehavet i S2Medical som ett intressebolag. I enlighet med K3-regelverket så har aktierna omklassificerats till långfristiga finansiella anläggningstillgångar och omvärderats till marknadsvärde vid nyemissionstidpunkten. Detta har inneburit en resultateffekt på c:a 18,4 MSEK som redovisas under Resultat från intressebolag i Arbonas koncernredovisning.

Merbona Invest
I oktober 2017 investerade 66,5 MSEK mot 47,5% ägarandel i fastighetsbolaget Merbona Invest AB och den 1 november 2017 förvärvade Merbona Invest AB ägarandelar i 4st fastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna har årliga intäkter uppgående till c:a 10 MSEK. Under 2018 har fokus legat på förvaltning av dessa fastigheter. Merbona upprättar ingen koncernredovisning, men om Merbona skulle upprätta en koncernredovisning så skulle Merbona-koncernens resultat, efter koncernmässiga avskrivningar på fastigheter om 6,7 Mkr, uppgå till c:a -3,7 MSEK efter skatt.

Mindbanque
Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB). Omsättningen i Mindbanque uppgick under 2018 till c:a 25 MSEK och resultatet efter skatt till c:a 1,2 MSEK.

Kapitalförvaltningen
Under 2018 har endast ett begränsat kapital förvaltats i den kortfristiga portföljen. Resultat från den kortfristiga förvaltningen har under 2018 uppgått till 0,2 MSEK. I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde. Under perioden från 2018-12-31 fram till och med 2019-02-27 så har marknadsvärdet på portföljen sjunkit med c:a 0,7 MSEK, värdeminskningen är till största delen hänförlig till en kursnedgång i Mekonomen.

Händelser efter periodens utgång
I februari 2019 sålde Merbona Invest AB sina andelar i fastigheterna Munin 5 och Munin 6. Försäljningen skedde i bolagsform och reavinsten i Merbona Invest AB uppgick till c:a 30 MSEK. Likviden som Merbona fick in vid försäljningen har använts för att amortera på den skuld Merbona haft till Mertiva. Efter denna amortering uppgår Merbonas skuld till 30 MSEK.

Kommande halvårsrapport
Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 29 augusti 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari, 2019

VD: Martin Zetterström
E-post: martin@arbona.se mailto:martin@arbona.se
Mobil: +46 733 14 14 06
Arbona AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arbona Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25353

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.