Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Arc Aroma Pure AB : 190308 Kommuniké från extra bolagsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Pressmeddelande Lund, 8 mars 2019

Arc Aroma Pure AB (publ), org.nr 556586–1985 (”ArcAroma” eller ”Bolaget”)
har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens
beslut från den 4 februari 2019 att genomföra en företrädesemission av
högst 1 604 780  aktier av Serie B, vilken om fulltecknas kommer att
inbringa cirka 38,5 miljoner kronor i emissionslikvid före
emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) samt att bemyndiga styrelsen
att besluta om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier av Serie B
motsvarande en emissionslikvid om ytterligare cirka 9,6 miljoner kronor
(”Övertilldelningsemissionen”).

Johan Möllerström, VD, informerade om dels bakgrunden och motiven till
Företrädesemissionen, som sker för att återbetala brygglån, öka
marknadsinsatser inom främst affärsområdena Food och Energy samt stärka
organisationen och produktionskapaciteten för att kunna möta den ökande
efterfrågan på ArcAromas produkter, dels om bakgrunden och motiven till
Övertilldelningsemissionen som sker i syfte att tillgodose en eventuell
överteckning i Företrädesemissionen samt tillföra Bolaget ytterligare
kapital.

Villkor för Företrädesemissionen

I enlighet med vad som offentliggjordes den 4 februari 2019 innebär de av
styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen i korthet att:

* Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2019 är registrerad som
aktieägare i ArcAroma, oavsett aktieserie, äger rätt att med
företräde teckna nya aktier av Serie B i ArcAroma.
* För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av Serie
B i ArcAroma. Innehavare av både aktier av Serie A och aktier av
Serie B har samma företrädesrätt att teckna nya aktier av Serie B i
Företrädesemissionen.
* Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand
tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand
till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter samt i tredje hand till emissionsgaranter.
* Teckningskursen är 24 kronor per ny aktie av Serie B.
* Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att öka med maximalt 160 478 kronor genom nyemission
av högst 1 604 780 nya aktier av Serie B. Företrädesemissionen kommer
vid fullteckning att tillföra ArcAroma cirka 38,5 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Villkor för Övertilldelningsemissionen

I enlighet med styrelsens förslag som offentliggjordes den 4 februari 2019
beslutade extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om
nyemission av högst 400 000 nya aktier av Serie B motsvarande högst 3,4
procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning direkt efter
genomförandet av Företrädesemissionen, att betalas kontant. Villkoren för
Övertilldelningsemissionen innebär i korthet att:

* Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla
de personer som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att
erhålla full teckning.
* Teckningskursen är 24 kronor per ny aktie av Serie B.
* Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen
blir övertecknad.
* Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer
aktiekapitalet att öka med maximalt 40 000 kronor genom nyemission av
högst 400 000 nya aktier av Serie B. Övertilldelningsemissionen
kommer vid fullt utnyttjande att tillföra ArcAroma ytterligare cirka
9,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 200 478 kronor
genom nyemission av 2 004 780 aktier av Serie B varvid ArcAroma kommer att
tillföras sammanlagt cirka 48 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma
att ändras.

8 mars 2019 Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om
Företrädesemission

 
13 mars 2019 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

 
14 mars 2019 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

 
15 mars 2019 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

 
18 mars 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

 
19 mars – 2 april 2019 Teckningsperiod

 
19 – 29 mars 2019 Handel i teckningsrätter

 
5 april 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemissionen

 

För mer information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen
hänvisas till tidigare pressmeddelanden från Bolaget, vilka
offentliggjordes den 4 februari 2019 respektive den 6 februari 2019.
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och
Övertilldelningsemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas
i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com

, (+46) 768 - 86 81 78

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik
Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 16:00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått
olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.
Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.