Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Arc Aroma Pure AB: 190612 Bokslutskommuniké 2018/2019

Bokslutskommuniké 2018/2019

ARCAROMA – FEBRUARI-APRIL 2019

Ökat marknadsintresse för juiceCEPT® och oliveCEPT®

Sammanfattning av fjärde kvartalet februari – april 2019 (Q4)

* Rörelsens intäkter uppgick till 6,0 (3,1) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till –2,7 (-3,1)
MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 (-5,7) MSEK.
* Totalresultatet uppgick till -3,2 (-13,3) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33
(-1,48) SEK.

Sammanfattning av hela året maj 2018 – april 2019

* Rörelsens intäkter uppgick till 14,0 (15,3) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -15,3 (12,6)
MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till –16,3 (11,5) MSEK.
* Totalresultatet uppgick till -8,7 (3,9) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93
(0,44) SEK.

Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 – 1985.

  

Väsentliga händelser under perioden Q4

* Arc Aroma Pure AB har enligt beslut på extra bolagsstämma genomfört
en Företrädesemission. Denna emission blev övertecknad med ca 10% och
tillförde Bolaget 42,3 MSEK före emissionskostnader.
* Århus Vand inleder utvärdering av dynaCEPT®, med avsikt att ge en
ökad biogasproduktion, mindre restmängd slam för en förbättrad
process ekonomi.
* ArcAroma stärker närvaron i Medelhavsområdet och inom affärsområdet
Food  med rekrytering av Vassilis Smoilis, som har en gedigen
erfarenhet från Alfa Laval av marknadsföring och försäljning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* juiceCEPT® är klar för marknaden efter genomförd utvärdering i
industriell miljö hos två kunder. Kundernas målsättningar för ökad
volymextraktion och hållbarhet är uppnådda.
* Distributörsavtal med OLIOtech för marknadsbearbetning av oliveCEPT®
på den grekiska marknaden, som är den tredje största i Europa.

 

Finansiell översikt

Koncern

  Feb-Apr
2018/2019 Feb-Apr
2017/2018 Helår
2018/2019 Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,0   3,1 14,0 15,3
EBITDA, MSEK -2,7 -3,1 -15,3 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,2 -5,7 -16,3 11,5
Totalresultat, MSEK -3,2 -13,3 -8,7 3,9
Resultat per aktie -0,33 -1,48 -0,93 0,44
           

 Moderbolag

  Feb-Apr
2018/2019 Feb-Apr
2017/2018 Helår
2018/2019 Helår
2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 6,1   3,1 14,1 15,3
EBITDA, MSEK -2,1 -3,0 -13,9 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,5 -5,5 -15,9 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,1 -5,8 -16,4 -14,0
Resultat per aktie -0,42 -0,65 -1,74 -1,58
           

Rörelsens intäkter
Koncern
Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,1 MSEK) och för
helåret 14,0 MSEK (15,3 MSEK). Av detta utgjorde aktiverade
utvecklingsutgifter 2,4 MSEK (2,8 MSEK), under kvartalet och 8,5 MSEK (14,3
MSEK) för helåret. Intäkter från installerade maskiner har i kvartalet
redovisats i  koncernen med 3,4 MSEK (0 MSEK) och för helåret med 4,4 MSEK
(0 MSEK).
Redovisningen av intäkter under helåret avser både sålda och uthyrda
maskiner.  Samtliga elva maskiner som installerats under helåret har varit
pilot-maskiner där vi tillsammans med kund har verifierat önskade
prestanda. Intäkterna från pilot-maskinerna har inte varit på
marknadsmässiga villkor.  
Fyra installerade maskiner i Spanien har under perioden utvärderats av
kunderna tillsammans med oberoende externa laboratorier. Dessa bekräftar
att önskade process data har uppnåtts. Vi har goda förhoppningar att
kunderna kommer att bekräfta order på dessa fyra maskiner. De under 2018/19
sju uthyrda maskinerna förväntas skapa marknadsmässiga intäkter under de
kommande åren.

Resultat
Koncern
Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till  -3,2 MSEK
(-5,7 MSEK) och för helåret till -16,3 MSEK (11,5 MSEK). I resultatet för
föregående år ingår en vinst på 26,4 MSEK i samband med omklassificeringen
av innehavet av andelar i Optifreeze till Finansiella placeringar. Under
kvartalet har värderingen av innehavet i OptiFreeze AB i samband med
värdering till börskurs per bokslutsdatum den 30 april 2019 ej inneburit
någon resultateffekt eftersom börskursen var oförändrad jämfört med
utgången av föregående kvartal. För helåret innebär värderingen av
innehavet i OptiFreeze AB till aktuell börskurs per bokslutsdatum  en
resultateffekt på 7,5 MSEK (-7,6 MSEK), som redovisas under övrigt
totalresultat.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt
genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering
Koncern och moderbolag
Under kvartalet genomfördes en nyemission som resulterade i att det egna
kapitalet ökade med 36,8 MSEK, netto efter emissionskostnader. Innan
nyemissionen blev genomförd erhöll Bolaget ett brygglån på 7,5 MSEK, vilket
reglerades i samband med likvid från den erhållna nyemissionen.
Likviditeten erhöll därmed i samband med emissionen ett nettotillskott på
29,3 MSEK. Tidigare under räkenskapsåret har lån på sammanlagt 20,6 MSEK
reglerats i form av genomförda kvittningsemissioner.

Moderbolaget
Det som ovan nämnts under rubriken Rörelsens intäkter avseende aktiverade
utvecklingsutgifter gäller även moderbolaget eftersom all utveckling av
teknologin ligger i moderbolaget. Övrig omsättning utgör i huvudsak
internfakturering till dotterbolaget AAP oliveCEPT AB. Under kvartalet har
nedskrivning av innehavet i dotterbolaget i Kina gjorts med 1 MSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till - 3,5 MSEK
(-5,5 MSEK) och för helåret till - 15,9 MSEK ( -13,8 MSEK). I resultatet
under kvartalet för föregående år ingår en negativ resultateffekt på 2,2
MSEK som avser en post i samband med en genomförd kvittningsemission. Denna
redovisades som en finansiell intäkt i en tidigare delårsrapport under
förra räkenskapsåret men efter ändrad tolkning av IFRS i samband med
bokslutsarbetet ändrades posten till att istället redovisas mot eget
kapital.

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd
personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för
framtiden. Under våren rekryterades Vassilis Smoilis med ansvar för Food
inom Medelhavsområdet. Under året har Jörgen Rosander anställts som
affärsutvecklare för juiceCEPT®. Rekryteringar har även gjorts på
teknikutvecklingssidan av Hanshenric Carenborn och av Christopher Cinadr
som teknikprojektledare med ansvar som uppstartstekniker och eftermarknad.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer
detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för
2017/2018, som finns tillgänglig på bolagets web-sida. Inga väsentliga
förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret
2018/2019.

Aktieägarinformation

Aktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Aktiekapitalet utgjordes per den 30 april 2019 av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 10 481 541 totalt 11 389 541.
Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000 och, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127.

Årsstämma 2019
Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2019, kl.
15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78
Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna
förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email:
johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: Arc Aroma Pure AB, Att:
Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att
med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning,
ha inkommit till bolaget senast den 28 augusti 2019.

Utdelning
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 1
2019/2020                                               18 september 2019
Årsredovisning 2018/2019                                                   
        23 september 2019*)
Årsstämma                                                                 
                 17 oktober 2019
Delårsrapport kvartal 2
2019/2020                                               12 december 2019

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig                    
på bolagets web-plats samt på bolagets adress

 

VD HAR ORDET 

”Vi står nu väl rustade finansiellt och strategiskt för att fortsätta
kommersialiseringen av CEPT- plattformen inom tre applikationer.”
 
Vi genomförde en lyckad företrädesemission med övertilldelning, där vi
utnyttjade delar av övertilldelningsoptionen och tog in 42,3 mkr före
emissionskostnader. Vi står nu väl rustade finansiellt för att fortsätta
kommersialiseringen av vår plattform inom våra fokusområden oliveCEPT®,
juiceCEPT® och dynaCEPT®. Målsättningen är att på månadsbasis uppnå ett
positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020.

 Vi har byggt upp ett nätverk av distributörer i Medelhavsregionen som
omfattar Spanien, Italien, Kreta, Grekland och Marocko. För affärsområdet
Food har vi rekryterat Vassilis Smoilis för att utveckla olivCEPTaffärerna.
Vassilis har 23 års erfarenhet från Alfa Laval med fokus på food processing
i Medelhavsregionen, vilket är helt rätt för våra expansionsplaner. Under
säsongen levererade vi tio maskiner till Medelhavet men olivskörden blev
sämre än på många år. I en del regioner försvann uppåt 90 procent av den
beräknade skörden. Vi har intäkter från säsongen men de påverkades
betydligt eftersom intäkterna i de flesta fallen var baserade på  genererad
produktionsvolym. Periodens intäkter avspeglar långt ifrån den nivå som vi
räknar med för de under perioden installerade oliveCEPT® maskinerna.
 
Det positiva i sammanhanget är att prognosen för årets olivskörd ser
betydligt bättre ut och att alla våra kunder från föregående säsong vill
fortsätta att samarbeta med oss. Just nu pågår förhandlingar med respektive
kund om affärsvillkoren framöver. Efterfrågan från olivmarknaden ökar
stadigt och vi fortsätter att komplettera distributörsnätverket. Nyligen är
en ny distributör på det grekiska fastlandet på plats, vilket betyder att
vi nu täcker världens tredje största olivoljemarknad fullt ut.

 Vi ser att stora utrustningsleverantörer i olivolje...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.