Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Arc Aroma Pure AB: 191017 Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande

Lund 2019-10-17

Arc Aroma Pure AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i
Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var
närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Peter Ahlgren.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Stämman beslutade även att disponera över moderbolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 ? 2019-04-30.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.

Valberedning, arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall
bestå av fyra styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode
skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare föreslås att externa ledamöter
ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3
prisbasbelopp. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att omvälja Peter Ahlgren, Mats Jacobson, Per-Ola
Rosenqvist samt Torbjörn Clementz som styrelseledamöter samt omval av Peter
Ahlgren till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av KPMG till bolagets revisorer och David Olow
som huvudansvarig revisor.

Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden
att, baserat på ägandet i slutet av september 2019, sammankalla en
valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största
aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa ägare avstår från att utse en
ledamot så skall nästa större ägare erbjudas möjligheten att utse ledamot.
Förfarandet skall fortgå till dess att valberedningen består av tre
ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till dess nästa valberedning
har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre
representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får
valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av
valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den
ägare som utsett denna ledamot för att utse en annan representant. Om denne
ägare avstår från att utse en annan representant skall nästa större ägare
erbjudas att utse en ledamot.  Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende av
valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer
och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och
långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som
baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga
delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för
övriga ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av firmanamn, räkenskapsår samt därav ändringar i
Bolagsordningen tillsammans med ändring av beskrivningen av verksamheten i
Bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra bolagets namn till ArcAroma AB (publ) samt att
ändra bolagets räkenskapsår till kalenderår, vilket kommer att innebära att
innevarande räkenskapsår blir förkortat från den 1 maj 2019 till den 31
december 2019.  Stämman beslutade att fastställa ny Bolagsordning enligt
dessa ändringar samt att samtidigt ändra beskrivningen av bolagets
verksamhet i Bolagsordningen enligt det av styrelsen följande framlagda
förslaget: Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning,
försäljning, service och eftermarknad av utrustning för processoptimering
av pumpbara biologiska produkter. Bolagets målsättning är att verka för mer
hållbara och effektivare processer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte
får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger
tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas fo?retra?desra?tt. Emission ska kunna ske mot kontant
betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i
2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande
till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget,
finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med
avvikelse från aktieägarnas fo?retra?desra?tt till den emissionskurs som
svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse
vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att
fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom
beslutad ram.

Styrelsen har rätt att ändra texten om det krävs av formella krav vid
registreringen av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

0708-15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com   

Johan Möllerström

VD

0768-86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

                                                                           

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska
pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som
är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för
livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och
biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF)
som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar
extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar
extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för
kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya
råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008
och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market.
Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00.
www.arcaroma.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.