Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Arjo: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 11.00 på Arjos huvudkontor på
Hans Michelsensgatan 10, Malmö.

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTBROTTET AV CORONAVIRUSET

Arjo strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till att begränsa
spridningen av det nya coronaviruset. Därför har Arjos styrelse
beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

· Arjo uppmanar aktieägare att använda möjligheten till
förhandsröstning genom poströstning i syfte att minimera antalet
deltagare som personligen närvarar vid stämman och därmed bidra till
att minska smittspridningen. Se mer information om poströstning
nedan.

· Årsstämman kommer att genomföras i enklare form än tidigare år
samt kortas ner.

· Närvaro av styrelse och koncernledning kommer att vara begränsad.
· Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas.
· Inga presenter kommer att delas ut.
· VD kommer inte att hålla sedvanligt anförande utan en förinspelad
presentation kommer att göras tillgänglig på bolagets hemsida efter
stämman.

· Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas.
Arjo följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset och kan med
kort varsel komma att lämna uppdaterad information via hemsidan,
www.arjo.com.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget tisdagen den 23 juni 2020,

· dels senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före kl. 16.00, till
bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen
den 23 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Arjo
AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per
telefon 010-335 47 00 eller på bolagets hemsida, www.arjo.com.
Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer),
telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer
per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid
ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud
bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com. Den
som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig
firmatecknare.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Styrelsen i Arjo har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt
vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning.

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska, utöver
att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den
23 juni, använda ett formulär för anmälan och poströstning som finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.arjo.com. Anmälan och
poströstning kan även ske elektroniskt (se vidare nedan).

Poströstning kan ske genom att:

· ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Arjo AB,
"Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm (märk
kuvertet "Poströstning årsstämma 2020"), eller

· ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till
GeneralMeetingServices@euroclear.eu (ange "Arjo AB - poströstning" i
ämnesraden)

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att anmäla sig och
avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk
till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida www.arjo.com
samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren
företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

Det ifyllda formuläret måste vara Arjo tillhanda senast tisdagen den
23 juni 2020. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar
och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
a. årsredovisning och revisionsberättelse
b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive
ersättning för utskottsarbete) och revisor

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a. omval av Johan Malmquist;
b. omval av Carl Bennet;
c. omval av Eva Elmstedt;
d. omval av Dan Frohm
e. omval av Ulf Grunander;
f. omval av Carola Lemne;
g. omval av Joacim Lindoff; och
h. omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av valberedningens
ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde
AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), samt styrelsens
ordförande Johan Malmquist. Valberedningens sammansättning avviker
från instruktionen då den utsedda representanten för de mindre
aktieägarna, Maria de Geer, under 2019 valde att lämna valberedningen
på egen begäran.

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas
till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.
Till styrelseledamöter ska omval ske av Johan Malmquist, Carl Bennet,
Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim
Lindoff. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive
utskottsarvode, utgå med totalt 4 475 000 kronor, varav 1 425 000 (1
380 000) kronor till ordföranden och 610 000 (590 000) kronor till
var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är
anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning
utgå med 254 000 (246 000) kronor till ordföranden och 127 000 (123
000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i
ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 132 000 (128 000) kronor
till ordföranden och 97 000 (94 000) kronor till var och en av de
övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor ska omval ske av det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för
tiden intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Magnus
Willfors att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen: Valberedningen inför årsstämma ska
utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största
aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade
aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig
ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens
ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med
ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det
lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare
oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av
valberedningen.

Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att
utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda
andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om
sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största
aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter
till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till
dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens
ordförande med eventuellt tillägg för en representant av de mindre
aktieägarna enligt ovan.

Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av den eller
dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare
som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska
äga rätt att utse sina representanter. Om väsentlig förändring skett
i ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som
utsett en representant, ska - om valberedningen bedömer så lämpligt -
annan mindre aktieägare kontaktas och denne äga rätt att utse en
representant alternativt valberedningens arbete fortsätta utan ny
representant för de mindre aktieägarna.

Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar,
ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny
ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses,
ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte
längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare
som storleksmässigt står näst i tur, eller om det är ledamot som
representerar de mindre aktieägarna som lämnar valberedningen ska
ersättare hämtas från samme aktieägare eller annan mindre aktieägare.

Sammansättningen av valberedningen s...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.