Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-30

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 30 augusti 2022

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB den 30 augusti 2022 beslutades bland annat följande:

Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021/22. Utdelningen fastställdes till 1,30 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Den 1 september 2022 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning, som beräknas att utbetalas den 6 september 2022.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021/22 års förvaltning.

Styrelse och Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Anna Almlöf
Anna Marsell
Anders Claeson
Fredrik Börjesson
Ulf Södergren
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Fredrik Börjesson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 680 000 SEK, varav styrelsens ordförande 1 000 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 420 000 SEK vardera.

Arvode för arbete inom bolagets ersättningsutskott ska utgå med 100 000 SEK per ledamot.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande Fredrik Börjesson och Ulf Södergren utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor och som revisor valde stämman KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB företräds av Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2022 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna (som önskar delta) samt styrelsens ordförande. 

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände bolagets ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde, som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med förvärv och avyttring av egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Utnyttjande av bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det

bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna förvärva och överlåta aktier i bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare inom ramen för nytt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 800 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 125 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 6 september 2022 till och med den 16 september 2022. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger köpoptioner.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 800 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av upp till 10% av antalet B-aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, i syfte att möjliggöra fler företagsförvärv, ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Nyemission av B-aktier får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, ska inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet B-aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att aktierna ska kunna utgöra betalningsmedel vid företagsförvärv, att finansiera företagsförvärv eller att stärka balansräkningen i samband med företagsförvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom mindre språkliga justeringar utan saklig ändring görs och att en paragraf i justeras bolagsordningen vilket tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

Stockholm den 30 augusti 2022

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-08-30, kl 18:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.
Peter Thysell, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 70 661 05 59, eller hemsidan: www.lagercrantz.com

Författare Cision