Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-09

Artificial Solutions International AB: Artificial Solutions International (publ) offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i Artificial Solutions International AB (publ) den 30 maj 2022 beslutades om sammanläggning av aktier 1:10, varigenom tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 22 juni 2022.

Tidplan för sammanläggningen:

20 Sista dag för handel före sammanläggning.
juni
2022
21 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från
juni och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
2022
22 Avstämningsdag för sammanläggning.
juni
2022

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Artificial Solutions Internationals aktier byta ISIN-kod. Från och med den 21 juni 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0018040735.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från en större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med tio. Tillhandahållande av sådana utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 6 570 538, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 18 kronor per aktie.

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-09 17:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Författare Cision