Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Artificial Solutions International AB: Delårsrapport Januari till Mars 2020

Stark tillväxt och stabil utveckling av våra nyckeltal

JANUARI TILL MARS 2020

· Orderingången uppgick till 19,5 MSEK (16,8) och orderstocken ökade
till 56,3 MSEK (40,8)

· Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (12,6)
· Bruttomarginalen ökade till 60% (50)
· Användningsintäkterna ökade till 26% (12)
· Justerad EBITDA uppgick till -25,1 MSEK (-27,7)
· Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-2,7)
HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december
2019 om 120 MSEK fulltecknades och omfattade 18,5 miljoner nya aktier

· Swisscom förlängde sitt avtal med tre år till ett värde av 10,6
MSEK

· Kontrakt med två nya kunder, ett stort skandinaviskt företag i
finanssektorn och ett globalt konsultbolag

· Partnerskap med Babel (https://babel.es/en) och CSG
(https://www.csgi.com/), båda ledande systemintegratörer

· Åtgärder vidtagna för att säkerställa bolagets likvida medel under
Covid-19-krisen

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Lansering av Tiva, en AI-baserad virtuell assistent som
underlättar för organisationer att snabbt driftsätta välbehövlig HR-
och IT-support för anställda som arbetar på distans till följd av
Covid-19-pandemin

· Partnerskap med UiPath, en ledande leverantör av Robotic Process
Automation

NYCKELTAL

MSEK JAN-MAR2020 JAN-MAR2019 JAN-DEC2019
Orderingång 19,5 16,8 62,7
Orderstock 56,4 40,8 49,9
Nettoomsättning 15,3 12,6 49,1
Bruttomarginal % 60% 50% 61%
Justerad EBITDA -25,1 -27,7 -112,8
Intäkter från partners, % 45% 50% 45%
Resultat per aktie, SEK -0,7 -2,7 -7,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,3 -32,7 -144,4

VD ORD - LAWRENCE FLYNN

[image]

Första kvartalet 2020 har visat på en stark tillväxt för flera av de
nyckeltal vi fokuserar på jämfört med samma kvartal föregående år.
Vår intäktsmix fortsätter att röra sig mot licens- och
användningsintäkter med hög marginal vilket är väldigt glädjande i
den rådande globala Covid-19-krisen.

NYCKELTAL

Jag är mycket glad att vi under första kvartalet kunde meddela
marknaden att vår befintliga kund, Swisscom, har förlängt sitt avtal
med oss i ytterligare tre år, till ett värde av minst 10,6 MSEK.
Avtalet täcker både deras kundservice- och deras smart-TV-lösningar.
Avtalet sammanföll med att Swisscom lanserade sin TV-lösning, och
under första kvartalet såg vi deras användning framgångsrikt öka från
mindre än 5 000 sessioner till över 50 000 per dag.

Den här framgången följer den vi såg i föregående kvartal då en
telekomlevererantör i USA expanderade sin lösning till att omfatta
hela bredbandskundbasen. Dessa två tillsammans ger ett starkt stöd
för vår affärsstrategi för lönsamma licens- och användningsintäkter.
Jag ser fram emot ett antal pilotimplementeringar som vi avtalade
under förra året som nu håller på att utvecklas till fullskalig drift
med ökade intäkter som följd.

Vi slöt också avtal med två nya kunder under första kvartalet, ett
svenskt finansföretag och en global konsultfirma med ett internt
HR-projekt. Det första avtalet slöts i slutet av kvartalet när båda
företagen hade stängt sina kontor och båda parter arbetade på
distans. Det var mycket glädjande att teckna en ny kund mitt under
den pågående krisen och jag ser tecken på liknande aktiviteter på
våra marknader i det andra kvartalet.

Drivna av dessa och andra framgångar ökade vår orderingång för
användningsintäkter med 127% (7,6 MSEK) och användningsintäkter med
170% till (3,9 MSEK). För det första kvartalet någonsin var
orderingången för användningsintäkter större än licens- och
tjänsteintäkter. Orderingången för licensintäkter ökade med 19% (7,6
MSEK) och licensintäkter med 34% till (5,2 MSEK). Allt detta
sammantaget har medfört

att intäkterna ökat med 21% (15,3 MSEK) jämfört med samma kvartal
föregående år.

Orderstocken ökade med hela 38% med den största ökningen inom de
högsta bruttomarginaltyperna; användningsintäkter (58% ökning) och
licensintäkter (51% ökning).

ÖKAD ANVÄNDNING

Användning av våra kunders Teneo-applikationer påverkades positivt
under kvartalet både genom att fler kunder genomförde
idriftsättningar som planerat och i vissa fall en ökad efterfrågan
till följd av att samhällen stängde ner. Totalt sett uppgick
volymtillväxten jämfört med samma kvartal föregående till 46%, medan
tillväxten mot föregående kvartal var 18%. Volymerna hos vår
användningsbaserade affärsmodell har ökat med 551% över samma kvartal
föregående år och tillväxten från föregående kvartal var 91%. Denna
trend, som är indikerad i nedan graf till och med april 2020, är
mycket uppmuntrande.

[image]

PARTNERS

Ett annat tillväxt-område under första kvartalet var den fortsatta
orderingången från våra partners, där vi fortsätter att dra nytta av
deras bredd och expertis. Hela 82% av ordervärdet i kvartalet (63% i
det fjärde kvartalet 2019) kom från våra partners.

Våra partners är en viktig del i vår tillväxtstrategi eftersom de ger
oss kontakter inom en mycket stor kundbas, de har en enorm talangpool
inom professionella tjänster, befintliga projekt och geografiska
områden där vi inte har någon representation, vilket minskar riskerna
för våra kunder. Under kvartalet lade vi till ett antal nya partners
i vår portfölj, med både Babel (https://babel.es/en) och CSG
(https://www.csgi.com/) som systemintegrationspartners samt, Blue
Prism (https://www.blueprism.com/), en ledande teknikpartner inom
Business Process Automation. Efter kvartalet ingicks partnerskap med
UiPath (https://www.uipath.com/) som även de är en viktig partner
inom Business Process Automation.

COVID-19 - PÅVERKAN PÅ ARTIFICIAL SOLUTIONS

Som bolag är vi vana med teknik för distansarbete. När beslutet
fattades att officiellt stänga våra kontor i mars fortsatte därför
arbetet i stort som vanligt och kunderna fortsatte att använda våra
produkter och tjänster utan någon större förändring.

Vi vidtog omedelbart åtgärder för att säkerställa likvida medel genom
en rad åtgärder såsom att förhandla längre betalningstider för en rad
poster, däribland hyror och skatter.

Eftersom personalkostnaderna svarar för omkring 70% av de löpande
utgifterna fattade vi också det strategiska beslutet att permittera
vissa medarbetare och använda de olika statliga stödsystemen i de
geografiska regioner där vi är verksamma. Utöver permitteringar har
många andra medarbetare accepterat att skjuta upp sin lön, däribland
ledningen, för att minska belastningen och bidra till bolagets
uthållighet.

I skrivande stund har vi sparat eller skjutit upp cirka 19 MSEK, och
vi planerar vi inte några uppsägningar. Vi är fortsatt optimistiska
om våra möjligheter på medellång sikt.

Även om det sannolikt sker en kortsiktig ekonomisk avmattning överlag
på grund av Covid-19 är det sannolikt på medellång till lång sikt en
positiv effekt på Artificial Solutions när företagsledare beslutar om
sina tekniska strategier för framtiden. De kommer sannolikt öka
digitaliseringen av kundinteraktioner när nedstängningarna lättar och
bygga in motståndskraft och uthållighet i sina affärsmodeller.

Min uppfattning är att Teneo-plattformen är idealiskt positionerad för
att våra kunder skall kunna leverera sina tjänster med Conversational
AI vilket kommer efterfrågas efter Covid-19.

TIVA

Som en direkt reaktion på Covid-19-krisen byggde och lanserade vi
Tiva, en affärsfokuserad AI-baserad virtuell assistent som gör det
möjligt för organisationer inom privat och offentlig sektor att
snabbt driftsätta välbehövlig HR- och IT-support för anställda som
arbetar på distans till följd av Covid-19-pandemin.

Tiva är kostnadsfritt för befintliga kunder och är utformat specifikt
för att hjälpa organisationer att hantera den enorma ökningen av
frågor från medarbetare som med kort varsel blivit tvungna att arbeta
hemifrån.

Tiva lanserades redan den 14 april och används redan av våra kunder
och ett antal partners. Det är ett lysande exempel på styrkan hos
Teneo-plattformen, och den hastighet och bredd som funktioner kan
installeras.

ÄNDRAD MÅLSÄTTNING

Med anledning av den osäkerhet som Covid-19-pandemin orsakat har vi
sett över de befintliga finansiella målen. Bolaget står fast vid
uppfattningen att man kommer att uppnå en orderingångstillväxt i
linje med eller över marknaden i stort. Bolaget står också fast vid
uppfattningen att bolaget kommer att uppnå en bruttomarginal på 70%
före slutet av räkenskapsåret. På liknande sätt är bolaget också av
uppfattningen att användningsintäkterna kommer att överstiga 80% av
omsättningen i slutet av 2022. På grund av osäkerheten i och med
Covid-19 är det emellertid svårt att i detta skede kvantifiera
effekterna på kassaflödet, både positiva och negativa. Vi fortsätter
bevaka effekterna av krisen och kommer att se över denna del av
målsättningen i rapporten för det andra kvartalet.

SAMMANFATTNINGSVIS

Det första kvartalet 2020 har varit både framgångsrikt och extremt
utmanande. Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda
bolaget under krisen. När effekterna av dessa åtgärder börjar märkas
och hur de faller ut förblir osäkert, men jag är övertygad om att när
krisens första fas är över kommer vi se att Conversational AI har
blivit en viktig del av många företags verksamhet vilket kommer ge
ökade möjligheter för Artificial Solutions.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på
bolagets hemsida,
https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-r...

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj
2020 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm under ko...

Författare Cision News