Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Artificial Solutions International AB: Kallelse till Årsstämma i Artificial Solutions International AB

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB, org.nr
556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17
juni 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den
11 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (bolagsstamma@cirio.se).
Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Cirio
Advokatbyrå AB, "Årsstämma", Att. Sarah Rehnström, Box 3294, 103 65
Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering).
Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd
torsdagen den 11 juni 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta
i stämman. Begäran om sådan registrering måste ske i god tid före
torsdagen den 11 juni 2020. Observera att detta förfarande även kan
gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på
vissa investeringssparkonton (ISK).

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset kommer ingen dryck och förtäring att serveras vid
stämman och sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Deltagande av
bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är
aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägarna att
använda sig av nedan möjligheter att utöva sina rättigheter utan att
delta fysiskt på årsstämman. Bolaget följer utvecklingen noga och
kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som
utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar)
sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande.
Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.artificial-solutions.com.

Poströstning

Bolaget har med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att
aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning före
stämman. Bolaget vill möjliggöra för aktieägarna att poströsta för
att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman
och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset
som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.artificial-solutions.com. Det ifyllda och undertecknade
formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar
ska i god tid före årsstämman sändas per post till Cirio Advokatbyrå
AB, "Årsstämma", Att. Sarah Rehnström, Box 3294, 103 65 Stockholm
eller per e-post till bolagsstamma@cirio.se. Poströster ska inkomma
senast den 11 juni 2020.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars
poströst inkommit till Bolaget senast den 11 juni 2020 behöver inte
anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även
som anmälan. Vänligen observera att, i förekommande fall, måste
omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som
föreskrivs ovan) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt
genom poströstning.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och balansräkning.

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2020/2025:1 genom a)
emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.

15. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2020/2025:2 genom a)
emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

17. Fastställande av principer för utseende av valberedning samt
instruktion för valberedningen.

18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja
advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, och
att antalet revisorer ska uppgå till en.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med
totalt 1 650 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och
300 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna
som inte är anställda av Bolaget, förutom till Fredrik Oweson som
avstår från styrelsearvode för 2020. I arvodet ingår ersättning för
utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Åsa Hedin, Johan
Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan
Uddenfeldt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen
föreslår att Åsa Hedin omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB
utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB har meddelat att för det
fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att
utse den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig
revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 8 avseende avstämningsdagen
för rätt att delta i bolagsstämma ändras enligt följande för att
anpassas till framtida lagändringar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ Kallelse till Kallelse till bolagsstämma
8 bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
Kallelse till annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom
bolagsstämma ska ske att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
genom annonsering i webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i
Post och Inrikes Svenska Dagbladet.Aktieägare som vill delta i en
Tidningar samt genom bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift
att kallelsen hålls eller annan framställning av hela aktieboken på
tillgänglig på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra
bolagets webbplats. anmälan till bolaget senast den dag som anges i
Att kallelse har skett kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda
dag får

ska annonseras i inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag,
Svenska midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får
Dagbladet.Aktieägare inte infalla tidigare än femte vardagen före
som vill delta i en bolagsstämman.Kallelse till årsstämma samt kallelse
bolagsstämma ska dels till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
vara upptagen i bolagsordningen kommer att behandlas ska ske
utskrift eller annan tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
framställning av hela stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska
aktieboken avseende utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
förhållandena fem före stämman.
vardagar före
bolagsstämman, dels
göra anmälan till
bolaget senast den dag
som anges i kallelsen
till bolagsstämman.
Sistnämnda dag får
inte vara en söndag,
annan allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och får
inte infalla tidigare
än femte vardagen före
bolagsstämman.Kallelse
till årsstämma samt
kallelse till extra
bolagsstämma där fråga
om ändring av
bolagsordningen kommer
att behandlas ska ske
tidigast sex veckor
och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse
till annan extra
bolagsstämma ska
utfärdas tidigast sex
veckor och senast två
veckor före stämman.

Styrelsen, eller den som styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2020/2025:1 genom a)
emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i B...

Författare Cision News