Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-30

Artificial Solutions International AB: Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2022

Artificial Solutions International AB ("Bolaget") har idag den 30 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, förändring i styrelsen, ett emissionsbemyndigande för styrelsen, beslut om sammanläggning av aktier samt ändring i bolagsordningen.

Årsstämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Åsa Hedin, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Vesna Lindkvist samt nyval av Paul St John som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Hedin omvaldes till styrelseordförande. Noterades att Johan Ekesiöö och Jan Uddenfeldt avböjt omval.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Fredrik Oweson och Paul St John har valt att avstå från styrelsearvode för 2022. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2022/2025 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 juni 2022 till och med den 8 juli 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under tiden den 1juli 2025 till och med den 15 oktober 2025. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 4658 022,717470 kronor motsvarande högst cirka 3,94 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Erbjudande om återköp av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om erbjudande av återköp av teckningsoptioner för avveckling av incitamentsprogram 2020/2025:2 och incitamentsprogram 2019/2022 som har emitterats till förmån för styrelsen. Totalt kan 322 583 teckningsoptioner återköpas.

Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, samt ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet för möjliggörande av sammanläggningen. Sammanläggningen medför att tio (10) nuvarande aktier blir en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10). Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra förhandsröstning per post inför en bolagsstämma i enlighet med vad som följer av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen genom införandet av en § 12 i bolagsordningen.

För mer information vänligen kontakta:

Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Författare Cision