Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-12

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2021

AstraZeneca stärker det vetenskapliga ledarskapet under kvartalet tack vare exceptionella framgångar i produktportföljen och tillskottet av Alexion

-       De totala intäkterna under årets första nio månader, Alexion inkluderat från den 21 juli 2021, uppgick till
25 406MUSD, en tillväxt på 32% (28% i fasta valutakurser). De totala intäkterna under tredje kvartalet ökade med 50% (48% i fasta valutakurser) till 9 866 MUSD.

-       Exklusive COVID-19-vaccinet ökade de totala intäkterna med 21% (17% i fasta valutakurser) till 23187 MUSD under de första nio månaderna och med 34% (32% i fasta valutakurser) under kvartalet till 8 816 MUSD.

-       Åtta positiva fas III-resultat sedan juni med potential att förändra standardbehandlingen för flertalet sjukdomar.

-       Integreringen av Alexion fortskrider väl och skapar nya möjligheter inom sällsynta sjukdomar.

-       Rörelsekostnaderna under kvartalet speglar tillskottet av Alexion, liksom ökade FoU-kostnader i flera program, investeringar i våra COVID-19-läkemedel samt ökade försäljnings- och administrationskostnader för planerade lanseringsaktiviteter till följd av framgångsrik portföljutveckling.

-       Resultatprognosen för helåret är oförändrad.

Hittills under året har AstraZeneca levererat en tvåsiffrig intäktstillväxt från sina läkemedel inom Onkologi, CVRM1 samt Andningsvägar och Immunologi2 och har etablerat Sällsynta Sjukdomar som en enhet i och med förvärvet av Alexion Pharmaceuticals Inc. (Alexion). Sällsynta sjukdomar är ett område med hög tillväxt där man ser snabba innovationer och betydande ouppfyllda medicinska behov.

Sedan juni har AstraZeneca gjort betydande framsteg avseende portföljen i sen klinisk utvecklingsfas. Företaget har redovisat åtta positiva resultat från fas III-studier, samt godkännande av Saphnelo (anifrolumab) i USA för behandling av systemisk lupus erythematosus och Ultomiris i EU för barn och ungdomar med paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Enhertu fick status som genombrytande behandling från FDA i USA3 efter banbrytande resultat från studien DESTINY-Breast03. Bolaget tillkännagav också positiva resultat för Lynparza för prostatacancer, Imfinzi plus tremelimumab för levercancer, Imfinzi för gallvägscancer, PT027 för astma, ALXN1840 för Wilsons sjukdom samt AZD7442 för COVID-19-profylax och -behandling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

"AstraZenecas ledarskap inom forskningen fortsätter generera en stark intäktstillväxt och exceptionella leveranser från produktportföljen, med åtta positiva resultat i sen fas för sju olika läkemedel sedan juni, inklusive vår kombinationsterapi med långverkande antikroppar som är lovande inom både prevention och behandling av COVID-19. Tillskottet av Alexion stärker vår satsning på att föra ut transformativa behandlingar till patienter runt om i världen och jag är stolt över våra medarbetares fortsatta engagemang och fokus.

Vår breda läkemedelsportfölj och diversifierade geografiska exponering ger en stabil plattform för långsiktigt hållbar tillväxt. Efter ökade investeringar i kommande lanseringar efter ett positivt nyhetsflöde förväntar vi oss ett stabilt sista kvartal och vår resultatprognos är oförändrad."

Tabell 1: Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Första Q3
nio 2021
månaderna
2021
Utfall Fasta Utfall Fasta
valutakurser4 valutakurser
MUSD Förändring Förändring MUSD Förändring Förändring
% % %
%
-       25 043 33 29 9 741 49 47
Produktförsäljning
-       Intäkter 363 10 10 125 Ej Ej relevant
från relevant
samarbeten
Totala intäkter 25 406 32 28 9 866 50 48
-       Minus 2 219 Ej Ej relevant 1 050 Ej Ej relevant
COVID-19 relevant6 relevant
-vaccin5
Totala intäkter 23 187 21 17 8 816 34 32
exklusive
COVID-19
-pandemivaccin7
Rapporterad vinst 0,33 USD (80) (65) (1,10) Ej Ej relevant
per aktie USD relevant
(8EPS9)
Vinst per aktie 3,59 USD 22 23 1,08 14 15
för USD
kärnverksamheten10
Påverkan från (0,03) Ej Ej relevant 0,01 Ej Ej relevant
COVID-19 USD relevant USD relevant
-pandemivaccin på
vinst per
aktie

De totala intäkterna i korthet under årets första nio månader:

-       En ökad produktförsäljning på 33% (29% i fasta valutakurser) till 25 043 MUSD.

-       Det första bidraget från området Sällsynta Sjukdomar, som genererade 1 311 MUSD i intäkter under perioden efter att förvärvet av Alexion slutfördes den 21 juli 2021.

-       Tillväxt inom Onkologi på 19% (16% i fasta valutakurser) till 9744 MUSD, CVRM på 14% (10% i fasta valutakurser) till 6 028MUSD samt Andningsvägar och Immunologi på 16% (12% i fasta valutakurser) till 4 456 MUSD.

-       En ökning av intäkterna på tillväxtmarknaderna på 33% (28% i fasta valutakurser) till 8 618 MUSD. I Kina ökade intäkterna med 17% (8% i fasta valutakurser) till 4 699 MUSD under årets första nio månader och med 10% (2% i fasta valutakurser) under kvartalet. Intäkterna i Kina har under årets första nio månader påverkats av prispress kopplat till NRDL-listan i Kina över subventionsberättigade läkemedel och de värdebaserade11 inköpsprogrammen för patienttillgång (VBP)12.

-       Tagrissos sekventiella kvartalsresultat i Kina påverkades av lagerfasning och ersättning för lager relaterade till NRDL-förändringarna i mars. Under framtida perioder förväntas volymtillväxten från ökad patienttillgång kompensera för det lägre priset på subventionsberättigade läkemedel.

-       Intäkterna på tillväxtmarknaderna exklusive Kina ökade under årets nio första månader med 60% till 3 919 MUSD. Exklusive vaccinintäkter på 1 139 MUSD ökade intäkterna på tillväxtmarknaderna exklusive Kina med 13% under årets första nio månader (14% i fasta valutakurser) till 2 780 MUSD och med 30% under kvartalet till 1 018 MUSD, drivet av onkologiläkemedel samt Farxiga.

-       I USA ökade de totala intäkterna med 29% till 8 305 MUSD och i Europa med 40% (31% i fasta valutakurser) till 5 178 MUSD, inklusive intäkter för COVID-19-vaccinet på 736 MUSD.

 
Riktlinjer

Företaget lämnar ytterligare information om sin prognos för helåret 2021 i fasta valutakurser. 

Totala intäkter exklusive COVID-19-vaccinet förväntas öka med en "low-twenties"-procentsats, i linje med tidigare prognos. Inklusive vaccinintäkter under fjärde kvartalet 2021 förväntas intäkterna växa med en "mid-to-high-twenties"-procentsats.
Tillväxten i vinst per aktie för kärnverksamheten13 inom spannet 5,05 USD till 5,40 USD i linje med tidigare prognos.

Tidigare prognos exkluderade intäkter och vinstpåverkan från försäljningen av COVID-19-vaccinet. Företaget förväntar sig nu att successivt övergå till en modest lönsamhet då nya vaccinordrar inkommer. Försäljningen av COVID-19-vaccinet under fjärde kvartalet 2021 förväntas bli en mix av de ursprungliga pandemiavtalen och nya ordrar, där den stora majoriteten kommer från pandemiavtal. Det begränsade vinstbidraget från vaccinet under fjärde kvartalet 2021 förväntas kompensera för kostnader för företagets kombinationsterapi med långverkande antikroppar (AZD7442), vilket leder till en oförändrad vinstprognos per aktie för kärnverksamheten. Prognosen för skattesatsen för kärnverksamheten ligger oförändrad på 18-22%.

Rent generellt är AstraZeneca fortsatt medvetet om förhöjda risker och osäkerheter i samband med effekter från COVID-19. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

Bolaget kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 
Valutakurseffekter

Om valutakurserna för oktober-december 2021 ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under årets första nio månader förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i positiv påverkan på totala intäkter och en oväsentlig påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten jämfört med siffrorna i fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
Utvecklingen i sammandrag

-       Skillnader mellan perioder baseras på en jämförelse mellan koncernens resultat under årets nio första månader och kvartalet, där Alexion är inkluderat från den 21 juli 2021, med koncernens resultat under jämförbara tidigare perioder som inte innefattar Alexion. Proforma total intäktstillväxttakt har bara redovisats för tredje kvartalet 2021 för Sällsynta Sjukdomar och däri ingående läkemedel, och påverkar inte några totalsiffror för koncernen.

-       Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten, ökade med 32% under årets första nio månader (28% i fasta valutakurser) till 25 406 MUSD. Totala intäkter innefattade 2 219 MUSD från COVID-19-vaccinet.

-       Redovisad bruttomarginal14 minskade under årets första nio månader med elva procentenheter till 68,8%; bruttomarginalen för kärnverksamheten minskade med sex procentenheter till 74,1%, något som framför allt speglade jämlik tillgång till COVID-19-vaccinet, utan vinst för AstraZeneca, tillsammans med en ökande påverkan från vinstdelningsarrangemang (primärt Lynparza och roxadustat) samt påverkan från listan över subventionsberättigade läkemedel och de värdebaserade inköpsprogrammen för patienttillgång i Kina. Dessa påverkansfaktorer uppvägdes delvis av bidraget från Alexion från och med den 21 juli 2021, en högre andel försäljning inom Onkologi samt en växande patienttillgång i Kina. Redovisad bruttomarginal påverkades också med 1044 MUSD på grund av fasning av kostnad av tidigare vid förvärvet av Alexion uppräknat lager till verkligt värde. Variationer i bruttomarginalresultat mellan olika perioder kan förväntas fortsätta.

-       Redovisade totala rörelsekostnader ökade under årets nio första månader med 39% (34% i fasta valutakurser) till 17 591 MUSD. Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 24% (20% i fasta valutakurser) till
13 649 MUSD och utgjorde 54% av de totala intäkterna (de första nio månaderna 2020: 57%).

-       Redovisade forsknings- och utvecklingskostnader ökade under årets första nio månader med 67% (63% i fasta valutakurser) till 7 152 MUSD inklusive en nedskrivning på 1 172 MUSD som redovisades under kvartalet avseende immateriella tillgångar relaterade till förvärvet 2012 av Ardea Biosciences, Inc., efter beslutet att avbryta utvecklingen av verinurad. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade under årets första nio månader med 34% (30% i fasta valutakurser) till 5 591 MUSD där ökningar inom både redovisade forsknings- och utvecklingskostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten speglade företagets fortsatta investeringar i COVID-19-vaccinet och AZD7442, investeringar i...

Författare Cision