Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-31

Atella Fastigheter: Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2019

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS 2019

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019
• Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 000 KSEK (6 183 KSEK).
• Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 389 KSEK (3 206 KSEK).
• Rörelseresultat uppgick till -389 KSEK (2 977 KSEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
• Periodens resultat uppgick till -2 378 KSEK (1 125 KSEK).
• Periodens kassaflöde uppgick till 41 KSEK (-11 181 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden
• Under perioden såldes 10 (16) lägenheter med bindande förhandsavtal.
• Under perioden frånträddes 1 (4) lägenhet.
• Vid periodens slut uppgick antalet projekt i pågående produktion1 till 4 (4) med totalt 57 (58) pågående lägenheter.
• Försäljningsgraden i projekt i pågående produktion vid periodens slut var 93% (57%).
• Från och med 2018 redovisas intäkter från fastighetsutvecklingsprojekt som Resultat försäljning bostadsrättsprojekt. Tidigare år har dessa intäkter redovisats som Resultat från andelar i koncernföretag. Jämförelseperioden har justerats.

1Innefattar fasen från produktionsstart till avslut. Projekt anses produktionsstartade när arbetena på fastigheten har igångsatts. Projekt anses avslutade när samtliga lägenheter är frånträdda.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• I början av Q2 frånträddes ytterligare två lägenheter i Brf Eldvapnet i Väsjön samt fyra lägenheter i Brf Tenorbasunen i Älvsjö.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 31 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se mailto:niklas.myren@atella.se

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se mailto:lucas.lihnell@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08.00 CEST enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Atella Pressrelease 2019-05-31.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26352
Atella Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26353

Om Atella Fastigheter AB (publ)
Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se mailto:CA@mangold.se .

Författare beQuoted