Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Atella Fastigheter: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATELLA FASTIGHETER AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATELLA FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000, (Bolaget), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska vara införd som ägare i den av Bolaget förda aktieboken på stämmodagen som är torsdagen den 30 maj 2019.

Aktieägare ombedes senast torsdagen den 23 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Atella Fastigheter AB (publ), Att: Emelie Gentele, Box 7401, 103 91 Stockholm, eller via e-post emelie.gentele@atella.se mailto:emelie.gentele@atella.se .

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 42 000 aktier, representerande totalt 42 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
• Val av ordförande vid stämman.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Val av en eller två justeringsmän.
• Prövning av om stämman blivit behörigen
• Godkännande av dagordning.
• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
• Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
• Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
• Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Niklas Myrén väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 12 822 006 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
Styrelsen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Niklas Myrén, Johan Sjöstedt, Jacob Hessle och Thomas Wahlström.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Niklas Myrén.

Information om de föreslagna ledamöterna finns att tillgå på bolagets hemsida, www.atella.se http://www.atella.se .

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om omval av Stefan Bengtsson vid BDO Mälardalen som Bolagets revisor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 21 i Stockholm, senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.atella.se http://www.atella.se .

Information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2019

Atella Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Atella Fastigheter Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25900

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.