Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Atrium Ljungberg AB: Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Akiteägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 25 mars 2020 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen i
Sickla, Nacka.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 19 mars 2020,

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 mars 2020 via
bolagets webbplats www.al.se, via e-post: info@al.se, per telefon
08-615 89 00 eller under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04
Nacka. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer
och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med
stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar
delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på
bolagets webbplats www.al.se samt kan beställas på ovan nämnda
telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 mars 2020.

Ärenden som skall behandlas på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika
valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars
Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans
Hedström, representerande Carnegie Fonder, Johan Ljungberg,
representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, representerande
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrings-bolaget Varma, föreslår att
Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att 5,00 kronor per aktie lämnas som ordinarie
utdelning för räkenskapsåret 2019. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås fredagen den 27 mars 2020. Om bolagsstämman beslutar i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 1 april 2020.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,

- ett styrelsearvode om 1 540 000 kronor att fördelas enligt
fördelningen 440 000 kronor

till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter,

- att ersättning för arbete i revisionsutskottet avseende tiden fram
till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till utskottets
ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter
styrelsen utser.

- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,

- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika
omval som styrelse-ordförande), Simon de Château, Conny Fogelström,
Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Gunilla Berg.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 2020 beslutar att följande
riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till
årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att
revidering dessförinnan måste ske. Riktlinjerna omfattar
verkställande direktören och övriga i bolagets ledning. Ersättning
som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till
bolagsledningen. Ersättning jämställs med överlåtelse av värdepapper
och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från
bolaget. Det optionsprogram för koncernens anställda och det
lånesubventionsprogram för bolagsledningen vid förvärv av aktier i
bolaget som beslutades av årsstämman 2018 ingår inte i dessa
riktlinjer men finns beskrivna nedan (*) för att få en uppfattning om
bolagets totala ersättningspaket.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att utveckla attraktiva och hållbara
stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i
framtiden. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se
www.al.se Målet med ersättningspaketet är att motivera, behålla och
belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå bolagets
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Olika former av ersättning
Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast
lön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår.
Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har
något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.
Övriga förmåner som erbjuds utgörs av tjänstebil och
friskvårdsbidrag.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida har VD tolv månaders uppsägningstid.
Övriga i bolagsledningen har upp till sex månaders uppsägningstid.
Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till avgångsvederlag
uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag
förekommer inte.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid
beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om
anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt
ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid
utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som
följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende
utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna
kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning
och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av
riktlinjer

Ersättningsutskottet består av styrelsens samtliga ledamöter. Dess
huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera
pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar
till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen
av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som
bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde
år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid
styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor
närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande
direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjer för ersättning
Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för
att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller
för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som
godkändes vid årsstämman 2019.

(*)
Optionsprogram för koncernens anställda
Samtliga anställda i koncernen (förutom anställda inom TL Bygg AB)
erbjöds 2018 att till marknadspris förvärva högst 1 000 köpoptioner
vardera i Atrium Ljungberg AB. 94 500 köpoptioner förvärvades.
Optionerna kan utnyttjas under perioden 16 augusti - 31 december
2021. Syftet med programmet var att skapa förutsättningar för att
behålla kompetent personal samt öka motivationen hos de anställda.
Styrelsen bedömde att programmet var till fördel för bolaget och
bolagets aktieägare. Bolagets kostnad för optionsprogrammet bedöms
totalt högst uppgå till 2 mkr.

Lånesubventionsprogram för bolagsledningen vid förvärv av aktier i
bolaget

Bolagsledningen erbjöds 2018 en bruttolönebaserad räntefinansiering av
lån till aktieköp i bolaget, motsvarande den räntekostnad som
uppkommer i samband med upptagande av lån i av bolaget anvisad bank.
Finansieringen är villkorad av fortsatt anställning, är tillgänglig
längst till 2023 och upphör om aktier som förvärvats med stöd av
finansieringen avyttras. Bruttolöneökningen kan högst motsvara
räntekompensation för ett lån om högst 1,5 mkr per person. För VD
gäller dock ett högsta lånebelopp om 4,5 mkr. Bolagets årliga kostnad
för lånesubventionsprogrammet beräknades uppgå till högst cirka 1,1
mkr inklusive sociala avgifter vid fullt deltagande och med en
antagen årlig ränta om 3 procent. Syftet med programmet var att
stimulera ledande befattningshavares aktieägande i bolaget och därmed
stärka ledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på
aktien. Styrelsen bedömde att programmet var till fördel för bolaget
och bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av
serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet
och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt
skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med
eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma
att genomföra.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om f...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.