Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Attana: Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB

Bolagets nettoomsättning var i stort densamma som motsvarande period
föregående år, men övriga rörelseintäkter minskade till 0,01 MSEK
jämfört med 1,8 MSEK samma period föregående år.

Kassaflödet under perioden var +8,3 MSEK vilket huvudsakligen är
hänförligt till den under perioden pågående nyemissionen.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden genomfört en nyemission om 14,6 MSEK.

Bolaget har under perioden återbetalt 5,0 MSEK i leverantörsskulder
och andra kortfristiga skulder.

Samarbete med HVD Life Sciences har utvecklats vidare. Bolaget var
inbjuden till National University of Singapores Life Science Day där
bolagets teknik presenterades och kontakter med nya potentiella
kunder etablerades. Vidare höll vi tekniska seminarium med våra
befintliga kunder för att utbilda dem i mer avancerade och
värdeskapande experiment.

Bolaget har under perioden gjort vissa investeringar som syftar till
att sänka produktionskostnaderna framöver.

· Bolagets nettoomsättning var i stort densamma som motsvarande
period föregående år, men övriga rörelseintäkter minskade till 0,01
MSEK jämfört med 1,8 MSEK samma period föregående år.

· Motsvarande period föregående år erhöll bolaget en slutbetalning
om 1,4 MSEK för ett tidigare avslutat projekt vilket påverkade övriga
rörelseintäkter positivt.

· Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter har under årets nio
första månader ökat till 5,6 MSEK jämfört med 2,5 MSEK samma period
föregående år.

·
· Kassaflödet under perioden var +8,3 MSEK vilket huvudsakligen är
hänförligt till den under perioden pågående nyemissionen.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,8 MSEK. Av
detta utgjorde 5,0 MSEK återbetalning av leverantörsskulder och andra
kortfristiga skulder, 0,3 MSEK emissionskostnader och 0,5 MSEK från
den löpande verksamheten.

· Kassaflödet har under året påverkats negativt av ökade kostnader
i samband externa konsulter för att öka effektiviteten i
verksamheten.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolaget har slutfört företrädesemissionen om 14,6 MSEK vilken
registrerades hos Bolagsverket 2019-10-08.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

·
Nettoomsättning 0,7 (0,8) MSEK

·
Övriga rörelseintäkter 0,01 (1,8) MSEK

·
Rörelseresultat -1,8 (-0,4) MSEK

·
Resultat efter finansiella poster -2,0 (-0,4) MSEK

·
Resultatet efter skatt -2,0 (-0,4) MSEK

·
Resultat per aktie -0,0164 (-0,0037) SEK

VD-kommentar: Prestation

Mina kollegor och jag vill tacka för alla positiva kommentarer från er
aktieägare i samband med vår lyckade nyemission! Vi är också glada
över att denna positiva feedback resulterade i en kraftigt
övertecknad nyemission.

Resultatet för det här kvartalet är sämre än vi hoppades på. Det beror
främst av att en förväntad instrumentorder inte realiserades och inte
kommer att bli av i år, pga. omständigheter utom vår kontroll. Jag
tar upp det eftersom jag tycker att det exemplifierar väl den
situation Attana befinner sig. I detta fall har vi slutfört ett antal
värdefulla projekt av uppdragsforskning till denna kund, som nu dels
vill fortsätta med uppdragsforskning och dels själv vill utföra vissa
rutinprojekt, det vill säga köpa ett instrument av oss. Alltså precis
så som vi ursprungligen planerade. Samtidigt är vår pipeline
fortfarande tunn, och det finansiella resultatet påverkas när affärer
blir försenade. Vi strävar mot att i närtid nå en position där vår
kundbas och pipeline är så bred att förseningar enbart resulterar i
att det finansiella resultatet blir bra även vid förseningar och ännu
bättre när vi lyckas med våra planer.

Vi har också påbörjat och i vissa fall genomfört flera
förbättringsprojekt. Vi uppgraderar produktionen av chipen för att
sänka produktionskostnaden, dessutom passar vi på att införa ett
antal produktförbättringar som ger ännu bättre analysresultat. Detta
projekt planeras att slutföras strax innan sommaren 2020. Vi har
redan genomfört en mindre uppdatering av vår mjukvara som våra
instrumentkunder får som uppgradering i samband med förnyat
servicekontrakt, under våren avser vi att implementera ytterligare
förbättringar i mjukvaran. Vi siktar på att under Q4 starta ett
samarbete med en ny leverantör för en förbättrad automatisering av
provhanteringen. Detta ger snabbare leverans av resultat av
experimentella data till våra kunder och sänker även
produktionskostnaden för instrumentet. Parallellt har vi arbetat med
kommande marknadsföring, där vi tydliggör värdet av Attanas
instrument och teknik och lyfter fram framgångsrika kunders resultat.
Vi och HVD Life Sciences har tillsammans ökat vår aktivitet inom
marknadsföring och nykundsbearbetning. Vi deltog tillsammans vid
National University of Singapores Life Science Day och har och kommer
att under november delta vid konferenser i Barcelona, Moskva och
Serbien, där vi får direktkontakt med nya kunder och key opinion
leaders inom vårt område.

Jag skulle vilja sammanfatta detta kvartal med att våra prestationer
har varit bra men att resultaten inte varit paritet med
prestationerna. Vi har på "tävlingsspråk" fått pyspunka, gått in i
depån och jagar nu i kapp. Jag tycker att vi skapat mycket värde
under denna period. Vi har nu ett antal Attana kunder som lyckats i
sina fas 1 studier, det vill säga vår off-target analys har
bevisligen fungera. Deras pågående fas 2 studierna ser lovande ut och
vi har ytterligare ett antal kunder som inom 12-24 månader är på gång
att starta nya kliniska studier baserade på resultat genererade från
vårt instrument och vår teknik. Vi kan snart gå från att påvisa
nyttan med vår teknik genom att belysa de över 120 vetenskapliga
publikationer till att räkna kliniskt framgångsrika projekt och
kunder och de värden det har skapat. Fortsätter vi så här så är jag
övertygad om att det kommer att avspegla sig i våra resultat!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
november 2019 kl. 08.30 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och
utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade
teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och
akademiska institutioner. Mer information om Attanas
forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller
kontakta sales@attana.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attana/r/kvartalsrapport-for-perioden-1-juli-...
https://mb.cision.com/Main/16535/2975797/1152461.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.