Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Auriant Mining AB: Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.), 556659-4833, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 14.00 i Näringslivets Hus,
Storgatan 19, 114 85 Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar
klockan 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 (i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities
Depository) förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2020. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 13 maj
2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

 (ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2020, via
mail på adress agm@auriant.se, på telefon 08-624 26 80 eller via brev på
adressen Auriant Mining AB, Box 55696, 102 15 Stockholm. Anmälan måste
omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud
och biträde.

För att underlätta inpassering vid stämman bör anmälan i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.auriant.se. Den
som företräder juridisk person ska kunna uppvisa registreringsbevis, ej
äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare.

Information med anledning av det nya coronaviruset (COVID-19)

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens beslut att höja risknivån för
smittspridning i samband med det nya coronaviruset i Sverige har bolaget
bland annat beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med
årsstämman:

* Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
* Stämman kommer att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster
eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman
tillåts vistas i stämmolokalen.
* Styrelsens ordförande, verkställande direktören och representant från
valberedningen kommer inte att hålla några tal. VD:s presentation
kommer dock att publiceras på bolagets hemsida innan stämman.
Ordföranden och verkställande direktören kommer att delta på stämman
via telefon för frågor.
* Aktieägare är välkomna att skicka frågor till mötet i förväg via
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

* Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan
att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör
en riskgrupp bör inte närvara personligen, utan uppmanas rösta via ombud.
Aktieägarna som väljer att rösta via ombud ska använda fullmaktsformulär
som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.auriant.se

Bolaget följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov
att publicera uppdaterad information på bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget totalt 98 648 502
aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per samma tidpunkt inte några
egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar
avseende t.ex. ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill,
redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion
för valberedningen.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier.

16. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen som består av Per Åhlgren, valberedningens ordförande
(utsedd av GoMobile Nu AB), Ekaterina Drozdova (utsedd av Bertil Holdings
Ltd) och styrelseordförande i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter)
föreslår enligt följande:

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat David Andersson föreslås att utses till ordförande vid årsstämman.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter med
en (1) styrelsesuppleant.

10. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn

Styrelsearvode föreslås utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och
250 000 kronor till envar av ordinarie styrelseledamöter och till
styrelsesuppleanten. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer,
föreslås att arvode ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem
för kommittéarbete. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i
styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till
1 725 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med
avtal mellan Bolaget och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Daresbury and
Preston Haskell. Valberedningen föreslår val av Danilo Lange och Jukka
Pitkäjärvi som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av
James Provoost Smith till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår omval
av Peter Daresbury till styrelseordförande.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit
meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val,
Anna Rozhdestvenskaya kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion
för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden
samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt
största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska
baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den
sista bankdagen i september. Om Bolaget emellertid har fått kännedom om att
två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person (er)
(eller samma fysiska person (er) äger aktier i Bolaget både direkt och
genom ett bolag kontrollerat av honom) ska alla sådana aktieägare betraktas
som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast
lämpliga datum efter utgången av september ska styrelsens ordförande
kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära
att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre
aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse
ledamot till valberedningen ska möjligheten att utse en ledamot ges till
aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare också
avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på
begäran inom en rimlig tid då ska valberedningen utgöras av de återstående
medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska vara en ledamot som företräder
aktieägaren med det största antalet röster, om inte ledamöterna i
valberedningen beslutar annat. Om en ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersätta denna ledamot, då ska valberedningen utse en ny ledamot.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska förbereda ett förslag till följande beslut som ska
presenteras på årsstämman:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,

b) förslag till antal styrelseledamöter,

c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
ordförande i styrelsen,

d) förslag till styrelsearvoden för varje styrelseledamot och suppleant
samt ersättning för utskottsarbete,

e) förslag till val av en revisor,

f) förslag till revisorsarvode,

g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,

h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för
bolagsstyrning,

i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.

Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om
val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från
det alternativ som utskottet förordat ska skälen till att utskottets
rekommendation inte följs anges i förslaget.

Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod
för bolagsstyrning ska valberedningen lämna in en förklaring till varför
avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från
valberedningen där dess förslag presenteras.

Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens
ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens
ordförande. För att vara giltig måste valberedningens beslut stöds av två
tredjedelar av dess ledamöter.

Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen
kan få ersättning från Bolaget för skäliga kostnader för resor och
utredningar.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills årsstämman beslutar
att ändra den.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

8 b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktöre...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.