Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Aurskog Sparebank: Solid vekst gir tidenes beste resultat og utbetaling av tilleggsutbytte fra 2020-resultatet

Fortsatt solid vekst gir tidenes beste resultat både for 3. kvartal isolert og hittil i år etter 3 kvartaler:

-Økte kjerneinntekter
-Kostnadsprosent siste 12 mnd er 38,5 % justert for engangskostnader
-Tilbakeført tapskostnad med redusert koronaavsetning
-Rekordlavt mislighold
-Solid vekst med nær 2 milliarder økt forretningskapital siste 12 mnd

Soliditet
Bankens kapitalnivåer ved utgangen av tredje kvartal har betryggende margin til alle myndighetskrav og evnen til fortsatt vekst og utvikling er dermed ivaretatt. Banken har i år opplevd økende vekst på gode kunder noe som har medført at de relative kapitalnivåene går ned fra årsskiftet.

Tilleggsutbytte
Med basis i fullmakt fra representantskapet vedtok styret 27. oktober å betale ut et tilleggsutbytte fra 2020-resultatet på kr 4,00 pr egenkapitalbevis. Dette gjøres etter at myndighetene har opphevet utbytterestriksjonene, og med basis i en forsvarlighetsvurdering vedrørende bankens soliditet. Utbetalingen vil skje i november og belastes bankens utjevningsfond. Det vises til separat børsmelding.

Videre utvikling
Aurskog Sparebanks markedsområde har betydelig befolkningsvekst og gode forhold for næringsutvikling. Banken skal fortsette å være en solid og god samarbeidspartner for person- og næringskunder på Romerike. Aurskog Sparebank har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring.

Kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt god. Koronapandemien har ikke gitt banken økt mislighold eller individuelle tap. Det er ikke avdekket nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i løpet av 3. kvartal 2021.

Som en følge av økte markedsrenter, valgte banken i oktober å øke kunderentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Dette er ventet å gi en moderat marginbedring med full effekt fra starten av desember.

Som børsmeldt i desember 2020 skifter Aurskog Sparebank kjernebankløsning fra SDC til TietoEvry. Prosjektkostnadene er planlagt kostnadsført i perioden 2021-2023, hvorav 4,3 mill. er kostnadsført hittil i 2021.

Banken har med god vekst behov for flere ansatte med riktig kompetanse, slik at videre vekst og utvikling sikres. På rapporteringstidspunkt har Aurskog Sparebank tre utlyste stillinger.

Bærekraftsarbeid er viktig for Aurskog Sparebank. Banken har i høst revidert sin bærekraftstrategi og satt tydeligere ambisjoner om videre arbeid med bærekraft og påvirkning på omgivelsene. På rapporteringstidspunktet har banken påstartet prosessen med å etablere et rammeverk for grønne obligasjonslån.

Vedlagt er delårsrapporten pr 30. september 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. banksjef Evy Ann Hagen på tlf 906 74 709 eller til ass. banksjef Andreas H. Glende på tlf 481 16 695.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Författare GlobeNewswire