Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-27

Autoliv: Kvartalsrapport oktober - december 2022

Stockholm, Sverige, 27 january, 2023
(NYSE: ALV och SSE: ALIV.sdb)

Kv4 2022: Stabil utveckling

Finansiell sammanfattning Kv3
$2 335 miljoner försäljning
10% försäljningsökning
18% organisk försäljningsökning*
9,8% rörelsemarginal
10% justerad rörelsemarginal*
$1,80 vinst/aktie, 38% ökning
$1,83 justerad vinst/aktie*, 40% ökning
Utsikter för helåret 2023
Cirka 15% organisk försäljningsökning
Cirka 1% negativ valutaeffekt på försäljningen
Cirka 8,5-9,0% justerad rörelsemarginal
Cirka $900 miljoner operativt kassaflöde
Viktiga händelser i verksamheten i det fjärde kvartalet 2022

  • Försäljningen ökade organiskt* med 18%, vilket var 15 procentenheter bättre än global fordonsproduktion som växte med 2,3% (S&P Global jan 2023). Vi överträffade fordonsproduktionen med 5-23 procentenheter i alla regioner, främst p.g.a. prishöjningar och produktlanseringar.
  • Lönsamheten ökade markant, tack vare prishöjningar, kostnadsreduktioner och volymtillväxt. Rörelseresultatet ökande med 32% och rörelsemarginalen förbättrades till 9,8% från 8,2% och den justerade rörelsemarginalen* ökade till 10,0%, trots fortsatt ogynnsamma marknadsförutsättningar, inklusive råmaterialkostnadsökningar, ett brett inflationstryck och volatil fordonsproduktion. Avkastning på sysselsatt kapital ökade med 5,4 procentenheter till 24,3%.
  • Operativt kassaflöde ökade från 317 MUSD till 462 MUSD, tack vare högre nettovinst och gynnsamma rörelsekapitaleffekter. Fritt kassaflöde* ökade till 297 MUSD. Skuldkvoten* förbättrades till 1,4x från 1,6x i det tredje kvartalet. Utbetald utdelning höjdes med 2,7% till 0,66 USD per aktie och 0,65 miljoner aktier återköptes i kvartalet.

* För ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell.
Nyckeltal

[][][][][][]
MUSD, förutom aktiedata Kv4 Kv4 Förändring År År Förändring
2022 2021 2022 2021
Försäljning $2 $2 10% $8 $8 7,4%
335 119 842 230
Rörelseresultat 230 174 32% 659 675 -2,3%
Justerat 233 177 31% 598 683 -12%
rörelseresultat[1)]
Rörelsemarginal 9,8% 8,2% 1,6 7,5% 8,2% -0,7
Justerad 10,0% 8,3% 1,6 6,8% 8,3% -1,5
rörelsemarginal[1)]
Vinst per aktie[2, 3)] 1,80 1,31 38% 4,85 4,96 -2,2%
Justerad vinst per 1,83 1,30 40% 4,40 5,02 -12%
aktie[1, 2, 3)]
Operativt kassaflöde $462 $317 46% $713 $754 -5,4%
Avkastning på sysselsatt 24,3% 18,9% 5,4 17,5% 18,3% -0,7
kapital[4)]
Justerad avkastning på 24,9% 19,1% 5,7 16,0% 18,5% -2,5
sysselsatt kapital[1,
4)]
1) Exklusive kostnader
och vinster från
kapacitetsanpassningar.
Ej U.S. GAAP För ej U.S.
GAAP, se
jämförelsetabell 2)
Efter utspädning när
tillämpligt och exkl.
återköpta aktier. 3)
Tilldelade aktierätter
genom aktieprogram med
rätt att erhålla
motsvarighet till
utdelning är (under
tvåklassmetoden)
undantagna från v/a
-beräkningen. 4)
Annualiserat
rörelseresultat och
vinstandelar i
minoritetsbolag i
förhållande till
genomsnittligt
sysselsatt kapital.

 
Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef
Det fjärde kvartalet och helåret 2022 var viktiga steg mot våra medelsiktiga mål. 2022 upplevde vi den kraftigaste kostnads-inflationen på tre decennier, vilket initialt påverkade vår lönsamhet markant. Genom aggressiva prisjusteringar lyckades vi gradvis kompensera för denna råmaterialinflation och lönsamheten var återställd mot slutet av året.

Lönsamheten återhämtade sig tydligt i kvartal 4, med tvåsiffrig justerad rörelsemarginal* och 462 MUSD i operativt kassaflöde. Detta var möjligt tack vare att omfattande diskussioner med kunder påbörjades tidigt 2022 vilket resulterade i prishöjningar som kompensation för råmaterialinflationen. Ett stort antal produktlanseringar och rigorös kostnadskontroll bidrog också till vår starka utveckling. Vår organiska försäljningstillväxt överträffade fordonsproduktionen avsevärt i alla regioner, främst pga prishöjningar och produktlanseringar. Balansräkningen är fortsatt stark, och vår skuldkvot* förbättrades trots högre investeringar, utdelningar och aktieåterköp.

Vår marknadsledande position stärktes ytterligare 2022 genom vår starka försäljningstillväxt, och andra halvårets goda lönsamhet och kassaflöde. Orderingången var hög avseende nya EV plattformar, både med nya EV-tillverkare och traditionella biltillverkare. Vi förväntar oss en ökning av antalet produktlanseringar 2023. Denna utveckling bidrar till en ännu starkare plattform för vår långsiktiga framgång. Vi är fortsatt övertygade om våra möjligheter att nå vårt medelsiktiga mål om cirka 12% justerad rörelsemarginal, under det ramverk vi tidigare kommunicerat.

Den starka försäljningstillväxten vi väntar oss 2023, tillsammans med de åtgärder vi genomförde 2022, skapar en solid bas för en tydligt förbättrad justerad rörelsemarginal. Detta trots att inflationen förväntas påverka kostnader som inte utgörs av råmaterial, såsom arbetskraft, logistik och energi. Vi fortsätter att verkställa produktivitets- och kostnadsreducerande åtgärder för att motverka detta, och vi har även inlett diskussioner med våra kunder för att hantera denna kostnadsinflation. Vi tror att prisjusteringar kommer att kompensera för denna icke-råmaterialrelaterade kostnadsinflation, med små positiva effekter det första kvartalet och gradvis allt större positiva effekter allt eftersom året fortskrider.

Vår indikation för 2023 är cirka 15% organisk försäljningsökning och cirka 8,5-9% justerad rörelsemarginal där första kvartalets justerade rörelsemarginal är cirka 5%. Vår positiva kassaflödestrend bör ge utrymme för ökad aktieägaravkastning.
Inquiries: Investors and Analysts
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0671
Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 5872 0614
Inquiries: Media
Gabriella Ekelund
Senior Vice President Communications
Tel +46 (0)70 612 6424
Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl 12.00 CET.

Författare Cision