Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-11

Avega Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Avega Group (publ)

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) organisationsnummer 556601-1887
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 januari 2018 kl.
10.30 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 januari 2018,
dels anmäla sig för deltagande på stämman hos bolaget via e-post till
info@avegagroup.se eller per telefon 08-407 65 00. Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast tisdagen den 2 januari 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer,
telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas
utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på stämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 2 januari 2018, då
sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Val av styrelseordförande
10. Fastställande av arvoden till styrelsen
11. Beslut om makulering av teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Anna Söderblom väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7-9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse
och val av styrelseordförande

Tieto Sweden AB ("Tieto") lämnade den 23 oktober 2017 ett offentligt
uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i bolaget ("Budet"). Budet
har accepterats av aktieägare representerande över 90 procent av
aktierna i bolaget och Budet har förklarats ovillkorat av Tieto. Per
den 8 december 2017 ägde Tieto 1 866 670 A-aktier och 8 694 270
B-aktier, motsvarande 91,47 procent av aktierna i Bolaget. Tieto har
med anledning av detta påkallat inlösensförfarande enligt 22 kap. 1 §
aktiebolagslagen (2005:551). Mot denna bakgrund ställer samtliga
styrelseledamöter i bolaget sina platser till förfogande och bolaget
har meddelats att Tieto senast vid stämman kommer att presentera
förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse samt val av
styrelseordförande.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen

Tieto föreslår att arvode till styrelsen inte ska utgå.

Punkt 11: Beslut om makulering av teckningsoptioner

Bolaget har 770 000 utestående teckningsoptioner varav 375 000 är av
serie 2016/2019 och 395 000 är av serie 2016/2020. Bolagets
dotterbolag Avega Intressenter AB innehar idag 140 000
teckningsoptioner av serie 2016/2019 och 40 000 teckningsoptioner av
serie 2016/2020. Resterande teckningsoptioner har tidigare överlåtits
till vissa ledande befattningsinnehavare i Avega. Tieto kommer att
förvärva dessa teckningsoptioner.

Tieto föreslår att samtliga teckningsoptioner som innehas av Avega
Intressenter AB makuleras och att resterande teckningsoptioner av
serie 2016/2019 och 2016/2020 makuleras efter det att förvärv av
dessa teckningsoptioner har slutförts av Tieto. Det föreslås vidare
att styrelsen uppdras att hos Bolagsverket registrera att makulering
skett.

Tillhandahållande av handlingar

Förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på
bolagets kontor, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm, samt på
Bolagets webbplats, www.avegagroup.se. Kopior av nämnda handlingar
skickas även till de aktieägare som begär det och i samband med detta
uppger sin adress.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses
utfärdande var 11 545 350 varav 1 866 670 aktier av serie A och 9 678
680 aktier av serie B. Antalet röster i bolaget uppgick till 28 345
380 (10 röster per aktie av serie A och en röst per aktie av serie
B). Bolaget innehade inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

* * * * * *

Stockholm i december 2017

Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom
digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders
behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar
framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB
grundades 2000 och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För
mer information, besök www.avegagroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avega-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/319/2411655/765359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.