Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Avensia AB: Tillväxt, starkt kassaflöde och förberedelser inför framtiden summerar Q1 för Avensia

Nyckeltal JANUARI-MARS 2020

Nettoomsättning: 89,3 (82,7) MSEK Rörelsemarginal: 9,2 (14, 7) %

Rörelseresultat: 8, 2 (12,2) MSEK Kassaflöde: 6,3 (-4,3) MSEK

Resultat efter skatt: 6, 2 (9,2) MSEK Resultat per aktie: 0,17 (0,26) SEK

·
Avensias tillväxt fortsatte under första kvartalet 2020. Omsättningen
ökade med 8 % jämfört med föregående år till 89,3 MSEK (82,7).

· Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,2 MSEK (12,2)
vilket innebär en rörelsemarginal på 9,2 % (14,7).

· Kassaflödet för kvartalet blev 6,3 MSEK (-4,3). Kassan uppgick vid
kvartalets slut till 41,8 MSEK och tillgänglig likviditet var 51,8
MSEK.

· För att säkerställa att Avensia behåller maximal finansiell
flexibilitet och styrka har styrelsen fattat beslut om att tills
vidare skjuta upp förslaget om en eventuell utdelning för 2019.

VD:s kommentarer

·
Det första kvartalet 2020 var en period med två diametralt skilda
ansikten. Avensia inledde året med bra momentum och majoriteten av
både potentiella och befintliga kunder kände optimism och god vilja
att satsa på investeringar i modern handel. Aktiviteten var stor
under januari och februari, bland annat lanserades Indiskas nya
moderna e-handel (www.indiska.com), men i början av mars förändrades
situationen radikalt i och med Corona-pandemin och den osäkerhet som
följde i dess kölvatten.

· Utbrottet av Corona-pandemin har inneburit ändrade förutsättningar
för alla bolag. Vårt primära fokus sedan utbrottet har varit
välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och partners. Vi följer
myndigheternas rekommendationer i de olika länder där vi verkar och
majoriteten av våra medarbetare arbetar sedan Corona-utbrottet hemma
/ på distans. Avensia har stor erfarenhet av en distribuerad
arbetsmiljö, redan innan Corona, så detta påverkar inte våra
möjligheter att fortsatt leverera värde till våra kunder i någon
större omfattning. Under kvartalet fick vi till exempel uppdraget att
utveckla en helt ny produktinformationslösning för det nyzeeländska
företaget Fischer & Paykel, en leverans som kommer att ske 100%
digitalt.

· I tider av social distansering blir ju den digitala handeln än
viktigare för att förse konsumenter och företag med nödvändiga varor.
När Coronapandemin bröt ut fick vi förtroendet från Coop i Norge att
så snabbt som möjligt bygga en helt ny, modern e-handel för att förse
det norska samhället med dagligvaror. På mindre än två veckor
färdigställdes https://matlevering.coop.no/ och fyller nu en viktig
samhällsfunktion. Just hastighet och "time-to-value" har varit ett
tydligt fokus för vår produktutveckling under 2019 och här fick vår
flaggskeppsprodukt Storefront Nitro verkligen bevisa vilket värde den
tillför; utan den hade det inte varit möjligt att lyckas med ett så
omfattande projekt på så kort tid.

· Avensia lämnar inga prognoser men vi är som alla bolag beroende av
befintliga och nya kunders vilja och förmåga att investera i våra
produkter och tjänster, där den aktuella Coronasituationen
naturligtvis har en påverkan. I det korta perspektivet ser vi att en
del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men samtidigt dyker
nya möjligheter upp, så generellt ser vår situation bra ut. I detta
läge fokuserar vi på vårt kassaflöde och att bibehålla vår starka
finansiella ställning, men samtidigt se hur vi på konkreta sätt
ytterligare kan hjälpa våra kunder i en verklighet där efterfrågan
från deras kunder är svagare än normalt. På medellång till längre
sikt är vår analys att digitalisering och modern handel kommer att få
ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när
det "nya normala" infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde
till ännu fler kunder och hjälpa dem att anpassa sig till nya
konsumtions- och beteendemönster. Därför fortsätter vi att rekrytera
nyckelkompetens och mot den bakgrunden har flera av våra
rekryteringar på senare tid syftat till att väsentlig stärka marknad
och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att ligga
under den närmsta tiden.

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av
bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 13:00 CET.

Niklas Johnsson, VD

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post
niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post
per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett
team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala
handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest
krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På
den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet
Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo,
London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold
Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8
503 01 550 eller www.mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avensia-ab/r/tillvaxt--starkt-kassaflode-och-...
https://mb.cision.com/Main/2502/3115870/1250456.pdf

Författare Cision News