Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september 2019

· AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick
till MSEK 4.0(3,1).

· Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019
var MSEK +1,5 (+1,0)

· Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK +0,6 (-0,2) eller SEK 0,02 (0,01) per aktie och för niomånadersperioden +1,1 (-2,0).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje
kvartalet 2019 till MSEK +0,1 ( -0,1). Koncernens likvida medel
uppgick vid periodens slut till MSEK 13,3 (15,7 vid föregående
årsskifte). Ökade marknads- och utvecklingsinsatser på ca 2,2 MSEK
har påverkat likviditeten under januari - september.

· Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 29,2 (28,1 vid
föregående årsskifte) eller SEK 0,51 (0,50) per aktie. Koncernens
soliditet uppgick till 98,0 (96,0) procent.

Under verksamhetsårets tredje kvartal har fler kompletterande
utvecklingsprojekt slutförts.

Fler funktioner har integrerats i vår proFLIGHT App, och en
efterfrågad komplettering till AVENTUS Full Flight i form av en
avsevärt förbättrad optimering av flygbanan har nyligen presenterats
för marknaden. Dessa kompletteringar har mottagits med stort
intresse.

Våra tidigare beslutade satsningar på marknadsföring och försäljning
fortsätter. Under slutet av sommarperioden har ytterligare två
personer rekryterats till vår marknadsgrupp. Marknadsgruppens fokus
har under kvartalet varit att generera intresse, kontakter och möten
hos flygbolagen.

Det ökade produktutbudet och det succesivt ökade intresset för
hjälpmedel som stödjer flygbolagens ökande behov av att spara
bränsle, bli mer miljöansvariga och undvika turbulens under
flygningen gör att vårt produktutbud verkar attrahera allt fler
flygbolag.

Tyvärr kan vi konstatera, att tiden från intresse till beslut
fortfarande är ologiskt lång. Tredje kvartalet har inte inneburit
några ytterligare kontraktsavslut trots att vi har, vilket tidigare
meddelats, fler flygbolag som testar våra produkter. Varje ny kund
verkar hittills vilja genomföra tester i egen verksamhet. Tiden för
förberedelser av tester, genomförande av tester på minst 3 månader,
analys av resultat samt kontraktsförhandlingar är en process som
hittills aldrig underskridit ett kalenderår. Med ett ökat antal
flygbolagsanvändare räknar vi dock generellt med att testperioden med
nya kunder bör kunna kortas.

Det förefaller råda en ökande oro i flygbranschen, orsakad av bl.a.
osäkerheten inför vilka effekter den globala uppvärmningen kommer att
leda till inom flyget. En förväntad global konjunkturnedgång samt
tecken på att fler flygbolag går mot en period av sämre lönsamhet är
en annan bidragande faktor. En fortsatt oklarhet kring flygstoppet av
737 MAX kommer också att påverka fokus hos flera av AVTECHs nuvarande
och blivande kunder. Dessa faktorer till trots kan vi konstatera ett
ökande intresse för våra produkter.

Händelser efter periodens slut

· Testperioden med Eurowings, ett av flygbolagen inom
Lufthansagruppen, fortgår enligt plan och övergår under det fjärde
kvartalet i en avslutande analys- och beslutsfas. Fler flygbolag inom
Lufthansagruppen kommer att vara delaktiga i denna
resultatutvärdering. Ytterligare ett europeiskt flygbolag beräknas
inom kort starta en längre betald testperiod, som tidigare
kommunicerats. Denna testperiod beräknas vara avslutad under andra
kvartalet 2020.

· Det fortsatta flygstoppet av 737 MAX har skapat flera tidskrävande
omplaneringar för Southwest Airlines. Vårt planerade möte kring ett
utökat samarbete kring fler av AVTECHs produkter kommer på grund av
detta sannolikt att genomföras först under första kvartalet 2020.
Denna tidpunkt stämmer bra med att vi då också har ytterligare
erfarenheter från användning av våra nya tjänster såsom proFLIGHT,
full-flightoptimering och turbulensvarningar. Dessa produkter har
Southwest Airlines uttryckt ett intresse av att testa i egen drift.

· Den 12e september genomförde AVTECH ett online-webinar som en
lansering av optimeringstjänsten för flygningens cruise-segment.
Detta genererade ett mycket stort intresse med över 70 personer från
fler än 40 flygbolag.

Hela innehållet från webinaret finns tillgängligt på AVTECHs
YouTube-kanal (länk på hemsidan). Innehållet i webinaret ger en
informativ beskrivning av vår nya optimeringsprodukt utvecklad i
samarbete med Norwegian. Flygplanstypen Boeing 737, den mest flugna
flygplansmodellen i världen, har en dator ombord som är kraftfull i
förhållande till andra flygplansdatorer men saknar funktioner för att
planera för fler än en flygnivå i taget. I dessa plan bör man kunna
få en avsevärt större nytta än i andra flygplansmodeller för
nyttjandet av vår nya optimeringslösning. Av detta skäl kommer första
fasen av spridningen av vår nya optimeringslösning fokusera på de
flygbolag som opererar många B737 i sin flotta.

· I Chicago under den sista veckan i september genomförde IATA ett
seminarium kring "Turbulence Aware Data", realtidsrapportering av
uppmätt turbulens. Fler än 70 personer från de större av världens
flygbolag deltog under seminariet. AVTECH var inbjudna för att
presentera våra ambitioner med detta projekt. Bo Redeborn, vår
styrelseordförande, presenterade resultatet av vår nyligen genomförda
integration av IATAs turbulensdatarapportering.

·
· Turbulensinformationen kommer från flygplanets sensorer under
genomförda flygningar. Enbart observerad turbulens vid given höjd,
tid och position ger en begränsad information om huruvida turbulensen
bäst undviks genom att exempelvis stiga eller sjunka. Om många
flygplan befinner sig i samma luftrum vid ungefär samma tidpunkt
skapas ett utmärkt verktyg för att bekräfta eller korrigera
existerande turbulensprognoser. Kombinationen av observationer och
prognos ger helhetsbilden om hur turbulensen ser ut och hur den
effektivt kan undvikas.

Av reaktionerna från presentationen att döma är AVTECH först i världen
med att kunna låta båda dessa kompletterande system samordnas i ett
användarvänligt format. Presentationen, från Chicago, av proFLIGHT
med ett datalager som hanterar IATA turbulens rapporter finns att
lyssna till genom en länk på vår hemsida. Nedanstående bild visar på
de olika lager av väderinformation som tillsammans ger piloter
kritiskt information för att effektivt undvika turbulens.

· I skrivande stund används proFLIGHT av fler än 500 piloter från 87
olika flygbolag. Antalet användande piloter ser ut att öka snabbare
ju mer proFLIGHT blir känd. Nyligen kompletterades väderinformationen
med två väderlager:

·
·
· Realtids CB-datalager (åskoväder)
· IATAs turbulensobservationer

Denna information finns även tillgänglig i SIGMA för de flygplan som
utnyttjat ACARS som kommunikationsform. I dessa fall får man
informationen i realtid under flygningen och får en uppdatering varje
gång piloten önskar.

· Innan årets slut räknar vi med att EASA (European Union Aviation
Safety Agency) har godkänt och verifierat proFLIGHT. Under Q1 är
planen att introducera en betalversion av proFLIGHT för piloter som
inte kommer att få användandet betalt genom ett flygbolag. Med
proFLIGHT kan piloter få en grafisk helhetslösning innehållande
AVTECHs Aventus Full Flight, cruise optimering samt
vädervarningssystemet SIGMA. Detta innebär att flygplan som är
utrustade med WiFi, eller satellitkommunikation kan få information i
realtid antingen genom denna form av kommunikation eller via ACARS.
Vi bedömer att en väsentligt högre prisnivå kommer att accepteras av
våra kunder än den nuvarande baserat på de produktkompletteringar som
nu lanserats.

· En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på
mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH tillsammans med Met
Office planerar att delta på:

·
· Electronic Flight Bag User Forum, 5-7nd Nov, Madrid
Under denna mässa kommer proFLIGHT att presenteras av någon av våra
användande piloter.

· 13[th] Annual Flight Operations Conference 3-4 Dec, London Under
denna mässa kommer projektledaren för optimeringsprojektet inom
Norwegian att presentera resultatet från provperioden.

Met Office och AVTECH har även beslutat att öka de gemensamma
marknadsföringsinsatserna genom att utforma kundspecifika
miniseminarier. Den gemensamma bedömningen är att marknaden succesivt
börjar inse konsekvenserna av vad 10K baserade väderprognoser,
bearbetade i Aventus Full Flight - form, kan åstadkomma. Fler
kundspecifika informationsträffar är planerade att genomföras under
kommande halvårsperiod.

· Ambitionen är att inom en sexmånadersperiod leverera en tjänst för
monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera
motorunderhåll. Tjänsten bedöms vara intressant för fler flygbolag.
För tillfället arbetar Met Office med att färdigställa en första
version av produktinnehållet.

· Den maximala effekten av AVTECHs produktportfölj kommer att kunna
uppnås vid full introduktion av tidsstyrda operationer (Time Based
Operations). Detta kräver ett utökat samarbete mellan flygbolag,
flygplatser och flygtrafikledning. Enligt nuvarande planer skall
implementering av TBO ske under 2020-talet.

· Diskussionen med Gatwick angående TTAM (Target Time Arrival
Manager) fortlöper.

· Den 1/10 informerades om att David Rytter kommer att efterträda
nuvarande t.f. VD Christer Fehrling. Styrelsen bedömer att företagets
ekonomiska förutsättningar är goda, produktsortimentet är lovande
inför framtiden samt att AVTECH behöver en kunnig och driven ledare
med tillväxt som huvudfokus. David Rytter som idag är teknisk chef i
företaget och kommer att tillträda sin VD post senast den 1/1 2020.
Christer Fehrling kommer att fortsätta att vara styrelsemedlem och
tillsammans med styrelseordförande Bo Redeborn arbeta med två
strategiskt viktiga frågor för företaget - strategiska allianser samt
konceptet TBO (Time Based Operations)

Kista den 16 oktober 2019 AVTECH Sweden AB (publ), styrelsen. Denna
rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero,
https://www.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sed...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.