Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

AVTECH Sweden AB: Rättelse av kallelse

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 8/5 2020 kl. 10.00 I Kista Science
Tower, Färögatan 33 i Kista. Kallelse har skett genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter (DN) samt genom
publicering på bolagets webbplats, www.avtech.aero.

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl.
10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är torsdagen den 30 april 2020. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare
måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen
den 30 april 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ii. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 30 april
2020. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH
Sweden AB (publ), att: Britt-Marie Lodenius, Färögatan 33, 24tr, 164
51 Kista; per telefon på 08-544 104 80 eller per e-post till
info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i
förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av
ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet
vara Bolaget tillhanda före stämman, den fullständiga fullmakten
tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.avtech.aero,
https://www.avtech.aero/financial-calendar#content . Fullmakt i
original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och
suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och
revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

13. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget
har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja Ingvar
Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande,
styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden.

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i
Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11,12:

· antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem
(5) ordinarie och inga suppleanter

· antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
· styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000
kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000
kronor vardera;

· revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
· omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV
Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo
Redeborn;

· omval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
· omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB;
· och omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3
Revisionsbyrå KB.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 56 479 561, varav 7 674 751 utgör A-aktier, 48 804 810
utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna
kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje
B-aktie berättigar till en (1) röst.

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 134 211 625. Bolaget
innehar inga egna aktier

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar
som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga hos Bolaget på Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista och på
Bolagets hemsida, www.avtech.aero senast tre (3) veckor före stämman
och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller
postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen. Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett
kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn, styrelsens
ordförande, Christer Fehrling VD 2019 och David Rytter, VD

Kista den 2 april 2020
AVTECH Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2020 kl 17.50
CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish#content
https://www.avtech.aero/financial-calendar#content

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika
aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och
tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen
optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet,
punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista
AVTECH Sweden AB (publ) är listat på? NASDAQ First North Growth
Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel:
08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/rattelse-av-kallelse,c3080347
https://mb.cision.com/Main/106/3080347/1223583.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.