Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

aXichem AB: aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari - mars 2020

aXichems utveckling under första kvartalet 2020

2020-01-01 - 2020-03-31

Från och med denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken
består av aXichem AB (publ) och aXichem AS (Norge).

Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående
år.

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 119 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -3 081 tkr (-2 314 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 081 tkr (-2 395 tkr).
Finansiellt netto, 0 tkr (-81 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 24 519 tkr (46
760 tkr).

Soliditeten uppgick till 98 % (94 %).
Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella
anläggningstillgångar har under perioden gjorts med -3 385 tkr (-1
154 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med -551 tkr (-442 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,19
kr (-0,15 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till

4,02 kr (4,87 kr).

Väsentliga händelser under perioden

· Den 27 januari 2020 har levererat sju ton av produkten aXiphen
till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder
verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet
på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner
SEK.

· Den 24 februari kommunicerade bolaget att man tillsammans med
schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec har producerat den första
större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på
aXichems naturanaloga fenylcapsaisin och är avsedd att ingå som
ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för
viktminskning eller förbättrad tarmhälsa.

· Den 25 februari meddelades att bolaget har tecknat ett avtal
avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets
produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i
M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till
tillverkande företag över hela världen.

· Den 3 mars 2020 meddelades att aXichem har tecknat ett avtal
avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets
produkt aXivite, med spanska företaget Tecom Ingredients.

· Den 20 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal
avseende marknadsföring, för säljning och distribution av bolagets
produkt aXivite i Tyskland, med tyska företaget STEFES Ingredients.

· Den 24 mars 2020 meddelade aXichem att en patentansökan lämnats in
avseende den industriella produktionsprocessen för fenylcapsaicin
samt varianter av produkten.

· Den 30 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal
avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets
produkt aXivite i Frankrike, med franska företaget Actives & Co.

· Under perioden har Coronavirus och Covid-19, drabbat världen med
full kraft. Effekterna av de åtgärder och restriktioner som görs i
olika länder kommer generellt att påverka näringslivet. aXichems
affärsområden påverkas inte direkt genom restrik-tioner, men
förseningar kan uppstå i projekt där våra partners påverkas av
situationen. Vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba
bolaget är därför svårbedömt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Den 28 april kallade bolaget till årsstämma. Årsstämman hålls den
26 maj 2020 i bolagets lokaler i Malmö.

· Den 5 maj publicerade bolaget sin årsredovisning för
verksamhetsåret 2019.

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget
varför ovanstående information om koncernen även gäller moderbolaget.

VD har ordet

Årets första kvartal ligger bakom oss. Ett kvartal när coronapandemin
drabbade Europa och stora delar av världen med full kraft. Hittills
har aXichems verksamhet inte påverkats väsentligt av pandemin, men
eftersom vi verkar på en internationell marknad, med
samarbetspartners i många olika länder, är det rimligt att anta att
gemensamma aktiviteter kan komma att påverkas. Min uppfattning är att
genom de värden vi byggt upp i bolaget, en flexibel organisation och
en god likviditet är aXichem väl rustat för de utmaningar som
eventuellt kommer.

Resultatet för första kvartalet uppgår till -3 081 där kostnaderna i
huvudsak utgörs av planerade aktiviteter inom produktion, forskning
och utveckling av intellektuella ägodelar. Likviditeten är
fortfarande god och i linje med budgeterat kassaflöde.

aXichem inledde året med att i januari meddela att sju ton av
produkten aXiphen levererats till vår distributör CHR. Olesen, en
leverans som kommer att gå vidare till slutkunder verksamma inom
djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från
CHR. Olesen uppgick till cirka 1,5 miljoner SEK. Stannar vi kvar inom
området produktion så kunde vi följande månad berätta att vår
schweiziska samarbetspartner Erbo Spraytec kunnat producera den
första större volymen av aXivite, som är den produkt vi erbjuder
producenter av kosttillskott. Vi har alltså nu möjlighet att
producera och leverera större volymer av aXivite, vilket, tillsammans
med Novel Food-godkännandet för EU, gör det möjligt att etablera den
typ av distributionssamarbeten som bolaget ingått under kvartalet.
aXichem har tecknat avtal avseende marknadsföring, försäljning och
distribution med fyra olika aktörer: Lithos Ingredients, Tecom
Ingredients, STEFES Ingredients samt Actives & Co. Därmed är aXivite
representerat av innovativa etablerade distributörer på viktiga
marknader i Europa, nämligen Holland, Belgien, Spanien, Tyskland,
Österrike och Frankrike.

Sedan tidigare har aXichem att samarbete med kanadensiska Iovate för
den nordamerikanska marknaden och mer specifikt inom kosttillskott
för viktkontroll. Inom ramen för samarbetet med Iovate genomför vi en
klinisk studie vid Center for Applied Health Sciences i USA i syfte
att se hur aXivite tas upp i kroppen. Första delen av studien, som vi
rapporterade om i fjärde kvartalet 2019, visade att aXivite, redan i
små doser, ger effektiv koncentration i blodet hos de personer som
ingått i studien. Studien gjorde uppehåll över helgerna under
december och återupptogs i februari, men pausades när Corona nådde
USA. Centret har nyligen återupptagit studien, vilket innebär några
månaders fördröjning av resultatet jämfört med vår tidigare plan. Vi
bedömer ändå, precis som tidigare, att vi kommer att kunna använda
resultaten i vår marknadsföring under resten av 2020.

Vi har nu påbörjat de studier som är nödvändiga för att slutföra vår
GRAS feed certifiering, det regelverk som vi måste uppfylla för att
få lov att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden.
För att få en bredare klassificering för aXiphen genomför vi just nu
en studie för att bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans.
Studien är standardiserad och relativt kort. När resultaten är
sammanställda, med den positiva utgång som vi har rimlig anledning
att förväntar oss, går dessa vidare till den grupp som ger slutligt
godkännande. Detta är relativt obyråkratisk process och trots de
förseningar som Covid-19 medfört, och kan medföra framgent, är vår
bedömning att det finns en möjlighet ha ett godkännande på plats
under andra halvdelen av 2020. Studien kan också användas som
underlag i flera framtida regulativa processer.

I Asien, närmare bestämt i Thailand, har vi under kvartalet gått
vidare med arbetet att skapa förutsättningar för att genomföra tester
av aXiphen. För att detta ska kunna ske behöver en del legala
processer vara på plats samt en registrering av produkten göras. Vår
tidplan för slutförande av detta är Q2 2020 och vi ser fortfarande
att detta är möjligt.

Ett viktigt arbete i aXichem under första kvartalet av 2020 har varit
säkerställandet av en trygg och långsiktig produktion av
fenylcapsaicin för att möta framtida volymbehov. aXichem har nu
säkrat såväl produktionskapacitet som värdefull kunskap och nytt
produktionspatent som ska komma bolaget till glädje under lång tid
framöver.

Jag sammanfattar kvartal ett 2020 med att konstatera att med de
förutsättningar som omvärlden ger just nu har vi utnyttjat tiden väl
och fått viktiga komponenter för fortsatt kommersialisering av
aXiphen och aXivite på plats. Vi kommer att fortsätta i samma anda
framåt.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog
substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt
och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd
har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så
som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin
påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området
fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella
egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i
foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella
naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som
tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som
komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna för att förebygga
bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel
salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i
kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för
produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®)
enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s
regelverk för den europeiska marknaden är redo för full
kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i
USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda
studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för
användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer.

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt
fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare.
Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom
foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kos...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.