Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

aXichem AB: aXichem genomför företrädesemission om cirka 41 MSEK för att finansiera kommersialisering av aXiphen®

Styrelsen i aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") har idag,
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avses
finansiera en offensiv kommersialisering av aXiphen® inom
fjäderfäfoder där Bolaget ser betydande marknads- och
lönsamhetspotential. Företrädesemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden till motsvarande 80
procent.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att 22 befintliga aktier ger
rätt att teckna en ny aktie av serie A till en teckningskurs om 60
SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget
erhållit teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare,
Manakin och LMK Ventures, om totalt 9,4 MSEK, motsvarande cirka 23
procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal externa
investerare ingått avtal med Bolaget om emissionsgarantier omfattande
23,3 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen.
Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed till 80 procent av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt
inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt för att
potentiellt kunna bredda Bolagets ägarbas, förbehåller styrelsen sig
möjlighet att utöka Företrädesemissionen med ytterligare högst 250
000 aktier av serie A som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per
aktie ("Övertilldelningsoptionen"). Vid fullt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall,
Övertilldelningsoptionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat
på årsstämma den 31 maj 2018.

Bakgrund och motiv

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier. Bolagets första produkt aXiphen®, är ett
syntetiskt framställt capsaicin. Jämfört med naturligt capsaicin, som
extraheras från chili, har aXiphen®, en mängd fördelar. aXiphen® kan
tillverkas i stora volymer med jämn och kontrollerad kvalitet till en
låg kostnad. Produkten är skonsam för miljön och har flera
tillämpningar.

Huvudfokus idag ligger på marknaden för kycklingfoder där aXiphen® i
upprepade studier visat sig kunna minska salmonellaspridning hos
kycklingar samtidigt som det främjar kycklingarnas tillväxt. Det
finns idag ett stort behov av att hitta en ersättare till antibiotika
som förbjudits i USA och EU på grund av problemet med resistenta
bakterier.

Under 2018 har Bolaget lämnat in ansökan om regulatoriskt godkännande
för aXiphen® som tillsats i djurfoder på de amerikanska och
europeiska marknaderna. Det är Bolagets målsättning att erhålla
godkännanden under det första halvåret 2019.

Marknaden för fjäderfäfoder innebär, tack vare storlek och efterfrågan
på ersättare till antibiotika, en betydande tillväxt- och
lönsamhetspotential för aXichem. Det produceras årligen cirka 480
miljoner ton fjäderfäfoder, vilket innebär att enbart en liten
marknadsandel kan resultera i en betydande omsättning för aXichem.

aXichem har under 2018 tagit viktiga steg i förberedelserna för en
marknadslansering av aXiphen®. Bolaget har bland annat säkrat
produktion från råvara till slutprodukt samt ingått avtal om
distribution i Europa och Latinamerika. För att till fullo ta till
vara på den tillväxt- och lönsamhetspotential som marknaden för
aXiphen® utgör samt för att finansiera Bolaget fram till lönsamhet
har Bolaget behov av ytterligare kapital.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid innehav av tjugotvå (22) aktier i Bolaget på
avstämningsdagen den 15 januari 2019 berättigar till teckning av en
(1) ny aktie av serie A, till en teckningskurs om 60 SEK per aktie.
Teckning av aktier sker under perioden 17 - 31 januari 2019. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,9 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 136
356,80 SEK, från 2 999 849,80 SEK till 3 136 206,60 SEK, genom
utgivande av högst 681 784 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14
999 249 till högst 15 681 033. Utspädningseffekten för de aktieägare
som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka
4,3 procent av kapital och röster.

I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta
beslut om utgivande av ytterligare aktier i enlighet med
Övertilldelningsoptionen, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget
ytterligare 15,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med
ytterligare 250 000 aktier av serie A till totalt 15 931 033 aktier.
Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 50 000 SEK till totalt
3 186 206,60 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 1,6
procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolagets två största aktieägare, Manakin Ltd och LMK Ventures AB, har
lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 23 procent av
Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal med externa
investerare avseende emissionsgarantier om motsvarande cirka 57
procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas
således av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om upp till
80 procent av Företrädesemissionen. Närmare information angående de
parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det
prospekt som kommer att offentliggöras omkring den 16 januari 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 januari 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

14 januari 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

15 januari 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

16 januari 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

17 - 31 januari 2019 Teckningsperiod

17 - 29 januari 2019 Handel i teckningsrätter

5 februari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med
Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till
Bolaget.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2018 kl 17:45

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-genomfor-foretradesemissi...
https://mb.cision.com/Main/8586/2702920/965121.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.