Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-15

aXichem AB: aXichem offentliggör prospekt och viss ny finansiell information med anledning av förestående Företrädesemi...

Styrelsen i aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") beslutade
den 18 december 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att
genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Styrelsen i aXichem har med anledning av Företrädesemissionen
upprättat ett prospekt som idag den 15 januari 2019 har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. I samband med
Företrädesemissionen publicerar Bolaget ny finansiell information om
skuldsättning och eget kapital.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och
har idag, den 15 januari 2019, godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och
anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets
webbplats (www.axichem.com) samt på Erik Penser Banks webbplats
(www.penser.se). Prospektet finns även tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte
offentliggjorts

Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget
kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 november 2018,
vilka tidigare inte har offentliggjorts. Informationen framgår på
sida 37 i prospektet.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid innehav av tjugotvå (22) aktier i Bolaget på
avstämningsdagen den 15 januari 2019 berättigar till teckning av en
(1) ny aktie av serie A, till en teckningskurs om 60 SEK per aktie.
Teckning av aktier sker under perioden 17 - 31 januari 2019. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,9 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 136
356,80 SEK, från 2 999 849,80 SEK till 3 136 206,60 SEK, genom
utgivande av högst 681 784 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14
999 249 till högst 15 681 033. Utspädningseffekten för de aktieägare
som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka
4,3 procent av kapital och röster.

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt
inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt för att
potentiellt kunna bredda och stärka Bolagets ägarbas, förbehåller
styrelsen sig möjlighet att utöka Företrädesemissionen med
ytterligare högst 250 000 aktier av serie A som ges ut till en
teckningskurs om 60 SEK per aktie ("Övertilldelningsemissionen"). Vid
fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget
ytterligare 15,0 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till
offentliggjort prospekt.

Investerarpresentationer

I samband med Företrädesemissionen bjuder aXichem in till totalt tre
bolagspresentationer på tid och plats som anges nedan. aXichem kommer
i samband med bolagspresentationerna informera om Bolagets verksamhet
och framtidsplaner.

Stockholm, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 17 januari klockan
12.00 samt 30 januari klockan 18.00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank skall ske via e-post
till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är
begränsade.

Lund, Aktiedagen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 29 januari klockan
17.20

Anmälan till Aktiedagen i Lund skall ske via e-post till
event@aktiespararna.se. För mer information sewww.aktiespararna.se.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolagets två största aktieägare, Manakin Ltd och LMK Ventures AB, har
lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 23 procent av
Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal avseende
emissionsgarantier om motsvarande cirka 57 procent av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 80 procent
av Företrädesemissionen, motsvarande 32,7 MSEK.

Tidplan för Företrädesemissionen

17 - 31 januari 2019 Teckningsperiod

17 - 29 januari 2019 Handel i teckningsrätter

17 januari - under vecka 9 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

5 februari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Advokatfirman
Vinge är legala rådgivare till Bolaget.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
aXichem AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva
några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av aXichem har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar aXichems aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Torsten Helsing, VD i aXichem, + 46 46-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A.
Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121
576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-offentliggor-prospekt-och...
https://mb.cision.com/Main/8586/2718190/976927.pdf
https://mb.cision.com/Public/8586/2718190/bafde63ea561f90c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.