Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

aXichem AB: Kallelse till Årsstämma i aXichem

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28
maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena onsdagen den 22 maj 2019,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 maj
2019, under adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med
angivande av "årsstämma", per telefon +46 46 780 0673 eller via
e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.

I aXichem finns 15 931 033 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 22 maj
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets webbplats, www.axichem.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2018 balanseras i ny
räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9 - 12)

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och
Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

· att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman,
· att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem, utan
suppleanter,

· att arvode till styrelsen utgår med fyra prisbasbelopp till
styrelsens ordförande och med två prisbelopp vardera till övriga
styrelseledamöter,

· att styrelseledamöterna Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan
Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing omväljs,

· att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
· att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
· att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
· att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisor,
varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara
huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och
Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen
inför årsstämman 2020.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra
att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna
aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet
och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets
aktieägarkrets.

___________________

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på
bolagets webbplats, www.axichem.se, och på bolagets kontor på
Södergatan 26 i Malmö senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....
aXichem har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i april 2019

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A.
Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121
576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-axiche...
https://mb.cision.com/Main/8586/2799720/1034220.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.