Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Axkid AB: Uppdatering - Kallelse till årsstämma i Axkid AB (publ)

Korrigeringen hänför sig till punkt 9 och antalet ledamöter i
styrelsen

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl 10.00, på Axkids
kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman
påbörjas kl 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast onsdagen den 6 maj 2020, och

· dels senast onsdagen den 6 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per
post på adress: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller
via e-post till admin@axkid.com. Anmälan kan även göras på telefon
0511-760 620.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt ska, i
förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna vara Bolaget till handa
under ovanstående adress senast den 6 maj 2020 för att underlätta
inregistrering. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.axkid.com, och skickas med post till aktieägare som
kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering.
Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6
maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Beslut om fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöterna, och

(b) revisorerna

11. Val av

(a) styrelseledamöter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisor

12.Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag.

13.Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i
incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande
befattningshavare

14.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 9-12 ENLIGT OVAN

Under året samlades valberedningen bestående av Ordförande, Tomas
Boman samt Tony Broberg.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 10,5 procent av
totalt antal röster och kapital, har anmält att de kommer att föreslå
årsstämman den 12 maj 2020 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Thomas Bräutigam väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter.

Punkt 10 (a)-(b) - Beslut om fastställande av arvoden till
styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen anser att tidpunkten för att utöka de externa arvoden
bör sammanfalla med en stabilare marknad och föreslår därför att
oförändrat styrelsearvode om 120 000 kronor utgår till
styrelseordföranden och att 60 000 kronor utgår till envar övrig
stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och
revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode
för arbete i dessa utskott utgår ej.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Axkid AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget
svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller
enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorn ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11 (a)-(c) - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och
revisorer

Valberedningen har som ambition att uppnå en bättre könsfördelning i
styrelsen vid framtida nyval. Valberedningen anser samtidigt att
nuvarande styrelse har en god kompetens att företräda ägarnas
intressen samt att vägleda ledningen och besluta om investeringar
samt strategi. Därför föreslår valberedningen omval av
styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson
och Daniel Johansson samt att Thomas Bräutigam omväljs som styrelsens
ordförande.

Det föreslås vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det
noteras att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola
Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedning skall upprättas och ska bestå
av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall före det tredje
kvartalets utgång kontakta de två största aktieägarna och i samråd
med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra
valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida
på Spotlight senast sex månader före årsstämman 2021. I händelse av
att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om
valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till
valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift
är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till
årsstämma 2021 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till
stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.
Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall
procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens
förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan
offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 8 OCH 12-14 ENLIGT OVAN

Punkt 8 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2.123.338 balanseras
i ny räkning.

Punkt 13 - Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av
teckningsoptioner i incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande
befattningshavare

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 3 december 2018 beslutades om att
införa ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare
genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 II till
vissa ledande befattningshavare i Bolaget ("Incitamentsprogram
2018/2022 II").

I beslutet angavs bland annat att Bolaget ska ha rätt och skyldighet
att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner
som lämnats av styrelsen, överlåta högst 20 000 teckningsoptioner
2018/2022 II till ekonomichefen för den svenska verksamheten. Då
ekonomichefens tjänst avslutas i juni 2020 föreslår nu styrelsen att
den globala sälj- och affärsutvecklingschefen ska ha rätt att
övertaga dessa 20 000 teckningsoptioner 2018/2022 II.

Villkoren för Incitamentsprogram 2018/2022 II ska i övrigt gälla
oförändrat i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut av den 3
december 2018.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolaget.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt
fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets
hemsida, www.axkid.com, senast från och med den 23 april 2020.
Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Göteborg 2020-04-14

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com, tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 april 2020.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken
och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och
producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva
säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och
komfort.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axkid-ab/r/uppdatering---kallelse-till-arssta...
https://mb.cision.com/Main/11633/3087498/1229321.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.