Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Axolot Solutions Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och
koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition

Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets)
framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade
i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny
räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören för förvaltningen under
räkenskapsåret 2019.

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma
skall vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter; samt att styrelsen - utöver vad som har angivits
ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse -
skall ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för
att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför
styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades
att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Huvudägarna Lennart Holm, Mikael Åbacka och Mats Lindstrand meddelade
att de tills vidare under 2020 inte avser att ta ut något
styrelsearvode.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand, Erica Nobel samt
Mikael Åbacka som styrelseledamöter för tiden fram till nästa
årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Lysell.

Till revisor valdes, också i enlighet med valberedningens förslag,
revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att Håkan
Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som
valberedningen hade föreslagit inför årsstämman 2020, att gälla fram
till och med årsstämman 2021. Valberedningens instruktion och
arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma - med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt - besluta om nyemission av aktier och emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av,
konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en
utspädningseffekt om högst 40 procent av det totala antalet aktier i
bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar
bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första
stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket
4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida
finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana
emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande,
bolagsordning.

Vid beslut om riktad emission ska teckningskursen fastställas till ett
belopp motsvarande aktiernas, teckningsoptionernas och/eller
konvertiblernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av
emissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av
ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen
finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76
50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com
(marten.olausson@axolotsolutions.com)

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som
säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att
erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl
beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är
kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta
innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och
bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North
Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl
info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axolot-solutions-holding-ab/r/kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/17479/3112336/1247955.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.