Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-15

B3IT Management AB (publ): Stämmokommuniké från årsstämman i B3IT Management AB (publ)

Vid årsstämman i B3IT Management AB (publ) den 15 maj 2018 behandlades
bland annat följande ärenden.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 ska
ske med 2,17 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning fastställdes den 17 maj 2018. Utbetalning sker genom
Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum den 22 maj 2018.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 870
000 kr att fördelas med 360 000 kr till ordföranden och med 170 000
kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter, med undantag för
Sven Uthorn som är anställd som VD och koncernchef i bolaget.
Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 135 000 kr att
fördelas med 50 000 kr till ordföranden för styrelsens
revisionsutskott och 35 000 kr till ledamot av detsamma, samt med 30
000 kr till ordföranden för styrelsens ersättningsutskott och 20 000
kr till ledamot av detsamma. Revisorn ska erhålla skälig ersättning
enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till
ordinarie styrelseledamöter genom omval Henrik Holm, Alf Blomqvist,
Rune Nordlander, Marika Skärvik och Sven Uthorn. Ingrid Engström
avböjde omval. Till styrelsens ordförande valdes Henrik Holm. KPMG
AB, med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig
revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa
årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter
för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen
kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större
aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner
att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna.
Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland
annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i
bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till
valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en
ny bolagsordning med ändring av § 1 avseende bolagets firma till i
första hand en lydelse där bolagets firma i stället är B3 Consulting
Group AB (publ) och i andra hand en lydelse där bolagets firma i
stället är B3 Consulting AB (publ).

Godkännande av närståendetransaktioner
Årsstämman beslutade att godkänna nedanstående, och därmed
sammanhängande, transaktioner i enlighet med det fullständiga
beslutsförslaget.

· Avyttring av aktier i dotterbolaget B3IT Göteborg AB till B3IT
Digital Worklife AB, som vid tidpunkten för överlåtelsen av aktierna
kommer att vara dotterbolag; och

· Avyttring av aktier i dotterbolaget B3IT Digital Xperience AB till
dotterbolaget Rebel & Bird AB.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att
genomföra emission av högst 100 000 teckningsoptioner, Serie 2018:1.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
kan ske under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den
15 juni 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av
den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella
kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till
och med den 14 maj 2018. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 10 000
kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av det
totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget, dock
med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att
bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
besluta om att emittera maximalt ett så pass högt antal aktier som
medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som,
tillsammans med eventuellt förvärvade aktier enligt nedanstående
punkt, sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu
utestående antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att
bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på
antingen börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets
samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att
återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier
enligt det föreslagna bemyndigandet i föregående punkt sammanlagt
uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och
vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full
täckning för bolagets bundna egna kapital.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3IT Management AB (publ)

Styrelsen

För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, tel
072-7007082

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora
konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och
förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla
teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin
affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter
att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap
och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda
kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work
(GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en
långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 530 medarbetare den
sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett
rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge,
Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är
B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på
www.b3it.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/stammokommunike-fr...
http://mb.cision.com/Main/13779/2521013/841763.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.