Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019 var händelserikt. Vi ökade vår marknadstäckning,
säkerställde finansiering för ett mycket intressant forsknings- och
utvecklingsprojekt, breddade den kliniska evidensen och förstärkte
företagsledningen. Intäkts- och lönsamhetsutvecklingen var svagare,
men då ska man ha i åtanke att andra kvartalet 2018 var mycket
starkt.

Andra kvartalet (april-juni 2019)

· Intäkterna uppgick till 34,1 (52,4) MSEK. Minskningen förklaras av
att andra kvartalet 2018 innehöll intäkter på 15,8 MSEK relaterade
till avtalet med Well Lead för Kina. Licensintäkter relaterade till
samma avtal uppgick detta kvartal till 1,0 MSEK.

· BIP-försäljningen uppgick till 3,2 (14,9) MSEK, där minskningen i
allt väsentligt är hänförlig till Kina dit inga produkter levererats
hittills i år.

· EBITDA uppgick till 5,7 (9,1) MSEK med en EBITDA-marginal på 17%
(17%).

· Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (0,1) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -5,6 (-0,9) MSEK, motsvarande
-0,17 (-0,03) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till -0,5 (9,7) MSEK
motsvarande -0,02 (0,29) kr per aktie.

Första halvåret (januari-juni 2019)

· Intäkterna uppgick till 69,2 (85,3) MSEK. Minskningen förklaras av
att första halvåret 2018 innehöll intäkter på 15,8 MSEK relaterade
till avtalet med Well Lead för Kina. Licensintäkter relaterade till
samma avtal uppgick under första halvåret 2019 till 2,1 MSEK.

· BIP-försäljningen uppgick till 6,3 (22,2) MSEK.
· EBITDA uppgick till 12,9 (10,9) MSEK med en EBITDA-marginal på 19%
(13%).

· Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-6,8) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -9,0 (-8,9) MSEK, motsvarande
-0,27 (-0,27) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för perioden uppgick till -9,6 (-4,0) MSEK
motsvarande -0,29 (-0,12) kr per aktie. Utbetalning av
engångsersättning om 11,5 MSEK påverkade kassaflödet, men inte
resultatet i perioden.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Professor Anna Martling och Thomas von Koch nya styrelseledamöter
· Daniel Lund ny Senior Vice President Operations
· Miljonstöd för utveckling av vaskulära stentar
· Nytt partnerskap för Schweiz
· Bactiguard går in i Kanada
· CFO Cecilia Edström utsedd till vice VD
· Ny klinisk evidens vid långtidsanvändning

VD's kommentar

Andra kvartalet 2019 var händelserikt. Vi ökade vår marknadstäckning,
säkerställde finansiering för ett mycket intressant forsknings- och
utvecklingsprojekt, breddade den kliniska evidensen och förstärkte
företagsledningen. Intäkts- och lönsamhetsutvecklingen var svagare,
men man ska ha i åtanke att andra kvartalet 2018 var mycket starkt.
Vi ingick då ett strategiskt partnerskap för Kina som genererade nya
licensintäkter och en kraftig ökning i försäljningen av
BIP-produkter, på totalt nära 16 miljoner kronor. Det har vi inte
sett motsvarigheten till hittills i år. Därför var omsättningen
väsentligt lägre, men lönsamheten var trots detta hygglig, med en
EBITDA-marginal på 17 procent.

Den lägre BIP-försäljningen beror på att inga nya produkter levererats
till Kina och att övriga marknader inte genererat tillräcklig
tillväxt för att kompensera detta intäktsbortfall. Intensiteten i
bearbetningen av den kinesiska marknaden har däremot ökat. Well Leads
team av Bactiguard-säljare har utökats och tränas regelbundet för att
utveckla sin försäljningskompetens, samtidigt som bearbetningen av
sjukhusen systematiseras. Well Lead har även inlett samarbeten med
regionala distributörer och återförsäljare för att förbättra
marknadstäckningen. Försäljningen till slutkund ökar successivt,
vilket banar väg för nya leveranser under andra halvåret.

I Indien pågår försäljningsarbetet på bred front och antalet sjukhus
och kliniker som testar våra produkter ökar. Storleken på varje
slutkundsorder är inledningsvis ganska blygsam, men dessa testorder
är viktiga för att uppnå en bredare användning. Det samarbete vi
tidigare i år inledde med All India Institute of Medical Sciences
(AIIMS) i Jodhpur fortskrider och det ska bli intressant att följa
utvecklingen. Syftet är att utveckla den infektions-förebyggande
vården både i Jodhpur och på andra AIIMS-sjukhus. Här kommer även den
stora kliniska studie som pågått under ett par års tid att komma väl
till nytta. Studien är avslutad och de preliminära resultaten ser
mycket lovande ut, men det är först när studien är publicerad vi
kommer att kunna använda den brett.

I Europa har vi lagt tid och resurser på att utveckla den tyska
marknaden. Att öka försäljningen till äldre- och hem-sjukvården är
prioriterat och vi har goda erfarenheter från bland annat den polska
marknaden. I Schweiz har vi etablerat ett nytt samarbete, med en
partner specialiserad på intensivvård. Nu prioriterar vi att ingå
avtal med rätt partner på ett par stora europeiska marknader och
börjar då närma oss en riktigt bra marknadstäckning i Europa.

En helt ny marknad vi nyligen valt att etablera oss på är Kanada, ett
land som liknar Europa med stor andel publikt finansierad vård. Vår
partner har stor regulatorisk erfarenhet och delar investeringen med
oss. Vi räknar med produktgodkännande enligt MDSAP inom ett par år.
Det är strategiskt intressant och ger inte bara access till den
kanadensiska marknaden utan öppnar också upp möjligheten att lansera
BIP-portföljen i andra länder som Australien och Japan och lever upp
till framtida registreringskrav i Brasilien.

Licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) var högre än
året innan även detta kvartal, men vi vill inte dra alltför stora
växlar på det. Volymerna varierar mellan kvartalen utan att följa
något tydligt säsongsmönster. Det förberedande arbetet med Well Lead
för att registrera hela vår portfölj av produkter i Kina är nu i
slutfasen och vi fick nya licensintäkter på drygt 1 miljon kronor i
kvartalet. Vi räknar med att det kommer att ta ytterligare ett par år
innan lokalt producerade BIP-produkter är godkända för försäljning i
Kina.

Att öka försäljningen av vår egen produktportfölj är strategiskt
viktigt, både för att växa och förbättra lönsamheten, men också för
att etablera nya licensaffärer. Den kliniska evidensen och
erfarenheten från användningen av våra BIP-produkter är mycket viktig
i säljdialogen med potentiella licenspartners. Vi arbetar därför
systematiskt med att bredda användningen på de marknader där vi redan
finns och etablera oss på ytterligare ett par stora europeiska
marknader. Samtidigt ser vi över vår egen säljorganisation för att
optimera resurserna och säkerställa lönsamheten.

Vi arbetar hårt för att etablera nya licensaffärer, med fokus på
ortopediska traumaimplantat. I december 2018 blev CE-märket för
ortopediska traumaimplantat klart och under andra kvartalet i år
godkändes produkterna för försäljning i Malaysia. Det betyder att
försäljningen kan inledas under tredje kvartalet och med något
kvartals förskjutning generera licensintäkter till Bactiguard. Det
innebär också och att vår partner Vigilenz kan påbörja registreringen
på övriga marknader i ASEAN-regionen där de har licensrättigheterna,
samtidigt som vi kan förhandla med andra motparter avseende de stora
globala marknaderna.

Vi har stärkt den medicinska kompetensen i styrelsen med Anna
Martling, Professor i kirurgi, verksam vid Karolinska
Universitetssjukhuset och medlem i ledningen för Karolinska
Institutet. Vi har också sett behov av att stärka den medicinska
kompetensen i ledningen och har nyligen rekryterat en läkare med bred
erfarenhet från både vården och näringslivet till rollen som "Chief
Medical and Technology Officer". Han kommer att bidra till att
utveckla den medicinska och kommersiella strategin i bolaget, både
inom licensområdet och för vår egen produktportfölj.

Det råder ingen tvekan om att behovet av infektionsprevention ökar i
takt med ökande mikrobiell resistens och i det perspektivet är
Bactiguards position unik med en teknologi som är både effektiv och
patientsäker.

Christian Kinch, VD

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2019-08-08, kl. 08.00.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media
kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD Christian Kinch och CFO
Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt
svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för
telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards
hemsida www.bactiguard.se efter att rapporten offentliggjorts.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 505 583 52

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD, mobil: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD (Becton,
Dickinson & Company). Bactiguards egen produktportfölj av
urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger
vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/9686/2875415/1086737.pdf
https://mb.cision.com/Public/9686/2875415/84fbb2e52ad946be.pdf

Författare Cision News