Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Bactiguard Holding AB (publ): Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) är
effektiv mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19.
Tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt visar att
99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn.
Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mars med
fokus på samhällsbärande funktioner.

I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester
genomförts med Hydrocyn på en viruskultur av det nya coronavirus
(SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visar att 99,9 % av
viruspartiklarna avdödades - det vill säga att de inte längre var
funktionsdugliga och därmed inte smittsamma.

"Resultatet är viktigt i kampen mot spridningen av covid-19. Det finns
ännu inget vaccin och heller inga effektiva läkemedel mot covid-19
att tillgå, så behovet av effektiv prevention är stort. Hälso- och
sjukvården och allmänheten behöver få tillgång till produkter som
skyddar mot det nya coronaviruset. Det är därför glädjande att vi har
kunnat bevisa att Hydrocyn är effektiv mot detta nya virus och vi
hoppas snart kunna erbjuda produkten även till allmänheten", säger
Stefan Grass, Bactiguards medicinske chef, med dr och tidigare
verksam som specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

"Utöver dokumenterad effekt mot coronavirus, är Hydrocyn också
effektiv mot bakterier och svamp. Till skillnad från
desinfektionsmedel baserade på till exempel alkohol är Hydrocyn
dessutom snäll mot kroppen och orsakar inte någon irritation eller
vävnadsskada", tillägger Stefan Grass.

Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mitten av
mars och mottog under de första dagarna efter lanseringen kundorder,
bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt
20 miljoner kronor.

Läs mer på www.hydrocyn.se

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-06-02,
kl. 16.40.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD, e-post
stefan.grass@bactiguard.se,

mobil 0707-25 24 48

Om Hydrocyn® aqua
Bactiguard lanserade Hydrocyn® aqua i Sverige den 12:e mars. Hydrocyn®
aqua är en avancerad desinfektionslösning som är pH-neutral och
vattenbaserad och kan användas som desinfektion av till exempel hud
och ytor. Till skillnad från desinfektionsmedel baserade på alkohol
är Hydrocyn® aqua inte irriterande, giftig eller skadlig för kroppen.
Den är heller inte brandfarlig. Den aktiva substansen (HOCl) är en
naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Produkten är CE-märkt
(godkänd i EU), registrerad av FDA i USA samt godkänd av
Kemikalieinspektionen.

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska
Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter
och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och
infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen.
Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/hydrocyn--aqua...
https://mb.cision.com/Main/9686/3126511/1258082.pdf

Författare Cision News