Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Bactiguard Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187
("Bactiguard"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april
2020 kl. 14.00 vid bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i
Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdag den 22 april 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till Bactiguard Holding AB (publ), "Årsstämma 2020", Box 15, 146 21 Tullinge, eller per e-post stamman@bactiguard.se. Anmälan om deltagande kan också ske via Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se. Vid anmälan ska följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear onsdagen den 22 april 2020. Det innebär att aktieägaren i
god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från
bolagets hemsida, www.bactiguard.se. Aktieägare kan inte rösta eller
på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

Med anledning av utbrottet av coronaviruset kommer årsstämman hållas i
enklaste möjliga form. Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och
aktieägare ombeds vara uppmärksamma för att minimera risk för
smittspridning. Aktieägare med sjukdomssymptom ombeds att inte
närvara personligen, möjlighet finns att närvara och utöva sin rätt
via ombud. Information om årsstämman med anledning av coronaviruset
kan komma att uppdateras, vänligen besök www.bactiguard.se för
uppdaterad information.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens presentation
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse,
styrelsens ordförande och revisor

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om kvittningsemission
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt utses till
ordförande vid årsstämman. Punkt 9b - Beslut om dispositioner
beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets vinst
balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och
revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 2
000 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till
övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet
föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. För
ordförande i Ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter
föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska
utgå enligt godkända fakturor.

Punkt 11 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen även fortsatt ska bestå av fem
ledamöter, samma antal som föregående år. Valberedningen föreslår
omval av Christian Kinch, Thomas von Koch, Anna Martling och Jan
Ståhlberg som styrelseledamöter samt nyval av Cecilia Edström. Till
ny styrelseordförande i Bolaget föreslås Christian Kinch.

Mia Arnhult har avböjt omval.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om
samtliga föreslagna ledamöter finns på Bactiguards hemsida,
www.bactiguard.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med Revisionsutskottets
rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB
har meddelat att Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga personer i Bactiguards företagsledning. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman, såsom styrelsearvode och övriga ersättningar till
styrelsen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att öka patientsäkerheten och
rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner. Färre infektioner minskar antalet
komplikationer, reducerar vårdtider och användningen av antibiotika.
Det sparar avsevärda resurser och kostnader för sjukvården och
samhället i stort och bidrar till minskad spridning av
multiresistenta bakterier.

En framgångsrik implementering av Bactiguards affärsstrategi och
tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrens-kraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att
främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Bactiguards sammanlagda ersättning till ledande befattningshavare ska
vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig, och ska bestå av
följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och övriga förmåner.

Ledande befattningshavares fasta kontantlön ska vara marknadsmässig
utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet och ska ses över
årligen.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas
marknadsmässig rörlig kontantersättning, utformad med syfte att
främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och
mätbara kriterier enligt nedan. Sådan rörlig kontantersättning får
uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta kontantlönen.

Ledande befattningshavares pensionsförmåner ska innefatta
marknadsmässiga pensionslösningar, normalt i form av avgiftsbaserade
(premiebestämda) pensionsförmåner. Pensionspremierna för
premiebestämd pension ska uppgå? till högst 30 procent av den fasta
årliga kontantlönen.

Ledande befattningshavares övriga förmåner kan utgöras av tillgång
till förmånsbil, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, räntekompensation
för aktielån vid förvärv av Bactiguard-aktier samt andra sedvanliga
förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den
totala ersättningen och premier och andra kostnader i anledning av
sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den
fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella,
och som kan utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa
eller kvalitativa mål. Kriterierna och målen ska vara utformade med
syfte att främja Bactiguards affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet.

Rörliga kontantersättning ska till övervägande del vara beroende av
Bactiguards omsättning, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA),
och/eller kassaflöde, vilket ligger i linje med bolagets långsiktiga
finansiella mål. Därutöver kan resterande del av rörlig ersättning
vara baserad på individuellt och funktionsanpassade mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av
eventuell rörlig kontantersättning avslutats, som ska vara ett eller
flera år, ska det fastställas/bedömas i vilken utsträckning
kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för
bedömningen såvitt avser eventuell rörlig ersättning till
verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till
övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för
bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på
den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har de möjligheter som följer med lag eller avtal, med de
begränsningar som må följa därav, att helt eller delvis återkräva
rörlig kontantersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska
uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt
avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om
konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompense...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.