Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Bactiguard Holding AB (publ): Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Under maj 2020 har antalet aktier av serie B i Bactiguard Holding AB
(publ) ("Bactiguard") ökat med 241 512. Därmed uppgår det totala
antalet aktier i bolaget per 29 maj 2020 till 29 543 885 och det
totala antalet röster till 69 543 885.

Ökningen är en följd av den kvittningsemission som beslutades av
årsstämman den 28 april, för att erlägga del av köpeskillingen för
Vigilenz, vilket tidigare kommunicerats.

Det totala antalet aktier i Bactiguard har ökat med 241 512 aktier av
serie B och uppgår per den sista handelsdagen i maj (29 maj 2020)
till totalt 33 543 885 aktier, varav 4 000 000 av serie A och 29 543
885 aktier av serie B. Ändringen medför även att antalet röster har
ökat med 241 512 och totalt uppgår till 69 543 885.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2020-05-29, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, tel. +46 8 440 58 80

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska
Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter
och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och
infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen.
Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/okat-antal-akt...
https://mb.cision.com/Main/9686/3122622/1255511.pdf

Författare Cision News