Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Balco Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALCO GROUP AB

Växjö 2020-05-14

Aktieägarna i Balco Group AB, org.nr 556821-2319, kallas till
årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 15.00 på Kök 11,
Honnörsgatan 15 i Växjö. Registrering påbörjas klockan 14.30.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer
försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i
anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar
minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en
riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör överväga
möjligheten att rösta via ombud.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 11 juni 2020;

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 11 juni
2020 per post till: Balco Group AB, Årsstämma 2020, Box 191, 101 23
Stockholm eller per telefon 08-402 91 98 eller via webbplatsen
https://anmalan.vpc.se/balcoAGM.

I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt,
i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin
rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, daterad och av
aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör
vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före
årsstämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats
www.balcogroup.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas
per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn.

Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 11 juni 2020, vilket innebär
att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid
före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av den verkställande direktören och revisorn
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören för räkenskapsåret 2019

10. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt
valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till
styrelse

11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Beslut om antal revisorer
13. Beslut om arvode till styrelseledamöter
14. Beslut om arvode till revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie
2017/2020

19. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
20. Beslut om:
a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier; och

b. bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier

21. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Carl-Mikael Lindholm,
utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande), Lennart
Björkman, utsedd av Skandrenting AB, Claes Murander, utsedd av
Lannebo Fonder, Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah, samt Tomas
Johansson, bolagets styrelseordförande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Förslag under punkten 2: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Tomas Johansson, bolagets
styrelseordförande, ska utses till ordförande vid årsstämman.

Förslag under punkten 9 b): Beslut om dispositioner beträffande
bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019,
och att belopp som står till årsstämman förfogande överförs i ny
räkning.

Med anledning av rådande omständigheter har styrelsen valt att föreslå
att beslut om utdelning inte fattas på årsstämman. När Covid-19
pandemins konsekvenser blivit tydligare avser styrelsen, om
förutsättningar för det föreligger, kalla till en extra bolagsstämma
för att aktieägarna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning.

Förslag under punkten 11: Beslut om antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, oförändrat ska bestå av sex styrelseledamöter valda av
bolagsstämman, utan styrelsesuppleanter.

Förslag under punkten 12: Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer, för tiden till slutet
av nästa årsstämma, oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 13: Beslut om arvode till styrelseledamöter
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
oförändrade arvoden på årsbasis enligt följande:

i. 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande;
ii. 190 000 kronor ska utgå till var och en av övriga
styrelseledamöter;

iii. 70 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande;
iv. 40 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
v. 40 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande; och
vi. 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet.

Förslag under punkten 14: Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Förslag under punkten 15: Val av styrelseledamöter och
styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, omval av styrelseledamöterna Mikael Andersson, Ingalill
Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg
samt nyval av Vibecke Hverven.

Vibecke Hverven är född 1963 och har en civilingenjörsexamen från
Norges Tekniske Högskole. Vibecke Hverven har en lång karriär inom
såväl OBOS Prosjekt AS, DNV Gl Energy Advisory AS, SWECO Norge AS och
Statkraft Engineering AS. Vibecke Hverven har en lång erfarenhet av
att arbeta som verkställande direktör inom bygg- och energiindustrin,
samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete i flera bolag. Vibecke
Hverven har idag sex andra styrelseuppdrag i norska bolag.

Styrelseledamoten Åsa Söderström Winberg har avböjt omval.

Tomas Johansson föreslås omväljas till styrelseordförande.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för
val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.balcogroup.se.

Förslag under punkten 16: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval
av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB ("PwC") som bolagets revisor. PwC har meddelat att, under
förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den
auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Förslag under punkten 17: Beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
koncernledningen. Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2020.
Ersättningar som aktieägarna beslutar om på bolagsstämma faller
utanför dessa riktlinjer. Således omfattas inte aktiebaserade
incitamentsprogram till ledande befattningshavare eller ersättning
till styrelseledamöterna för styrelsearbete av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi syftar i korthet till att stärka bolagets
marknadsledande position som leverantör av högkvalitativa
balkonglösningar vilka skräddarsys efter kundens specifika behov och
krav. För mer information om bolagets affärsstrategi, se bolagets
webbplats www.balcogroup.se. En framgångsrik implementering av
bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan
attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare.
Målsättningen med bolagets ersättning är att den ska vara
konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen.
Bolagets ersättningsformer ska tillsammans skapa en välbalanserad
ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och
prestation, på både kort och lång sikt, samt bolagets totala
prestation.

Beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott vars uppgifter
inkluderar att bereda ersättningsrelaterade frågor och förslag till
styrelsen avseende ledande befattningshavare samt eventuella beslut
om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska utarbeta ett förslag till
nya riktlinjer när behov av väsentlig förändring uppstår, dock minst
vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antagits av årsstämman.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under
året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande
befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till
de ledande befattningshavarna samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåerna i bolaget. Ledande befattningshavare deltar inte
i styrelsens behandling av och beslut om ersättningsrelaterade frågor
i den mån de berörs av sådana frågor.

Formerna för ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast och
rörlig lön samt pensionsersättning och övriga förmåner. Därutöver...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.