Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Balco Group AB: Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2019

Aktieägarna i Balco Group AB ("Balco" eller "Bolaget") samlades
tisdagen den 21 maj 2019 i Växjö för årsstämma.

Årsstämman fastställde Bolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter
och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens
förslag innebärande utdelning om 2 kronor per aktie. Avstämningsdag
för utdelningen fastställdes till den 23 maj 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om (i)
omval av styrelseledamöterna Ingalill Berglund, Tomas Johansson,
Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Åsa Söderström Winberg,
(ii) nyval av Mikael Andersson som styrelseledamot, samt (iii) val av
Tomas Johansson som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens
ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 70 000
kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga
ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor till
ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor till övriga
ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i
enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB meddelade att den auktoriserade revisorn
Martin Odqvist kommer vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma,
besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av
aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana
aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets
aktiekapital med högst tio

procent eller högst 2 142 877 aktier. Syftet med bemyndigandet och
skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag
eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid
tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme. Bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv
genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom
att avyttra egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48,
michael.grindborn@balco.se

Informationen lämnades, genom ovanstående person, för offentliggörande
den 21 maj 2019 kl. 17:00 CET.

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och
energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets
kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet
och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar,
genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin
värdekedja - från produktion till leverans. Företaget, som grundades
i Växjö 1987 och har över 400 anställda, är marknadsledare i Norden
och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen
under 2018 uppgick till 1 058 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/balco-group-ab/r/kommunike-fran-balco-groups-...
https://mb.cision.com/Main/16052/2820145/1048968.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.