Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-13

Bank: FASB:s nedskrivningsregler kan öka vinstvolatilitet-Fitch

(SIX) Ett godkännande av Financial Accounting Standards
Boards, FASB, föreslagna hantering av kreditförluster kan så
småningom tvinga amerikanska banker att boka förväntade
förluster tidigt, vilket skulle pressa deras reserver och
vinster.

Det uppger kreditvärderingsföretaget Fitch i en kommentar
till FASB:s föreslagna regeländringar, som publicerades i
december och är öppna för kommentarer till och med april.

FASB:s förslag för hantering av kreditförluster skulle
innebära en förändring avseende bankers sätt att rapportera
förluster relaterade till lån, andra skuldinstrument och
finansiella tillgångar, enligt Fitch.

I motsats till de nuvarande reglerna som tillåter banker att
vänta med att göra avsättningar tills dess att förluster
inträffat, så skulle den nya metoden kräva ett tidigare
offentliggörande av framtida förluster, i takt med att de
förväntade kassaflödena förändras, enligt Fitch. Fitch uppger
även att förändringen innebär att en enda kreditförlustmodell
skulle användas, till skillnad från dagens system som förlitar
sig på flera olika modeller.

Fitch tror att FASB:s förslag sannolikt kommer att leda till
kvartalsvisa justeringar av förväntade förluster, vilket
potentiellt kan leda till mer volatilitet i avsättningar och
vinster. Samtidigt påpekar Fitch att bankerna också kan tänkas
ta stora nedskrivningar av engångskaraktär så fort
låneportföljen förväntas generera förluster, för att sedan
försöka släta ut vinster över tid.

Liksom FASB söker International Accounting Standards Board,
IASB, kommentarer på ett förslag avseende
kreditförlusthantering. Fitch anser att IASB, vars standarder
gäller i bland annat Europa och Kanada, inte går lika långt som
FASB i uppmuntrandet av att boka kreditförluster tidigt.

Det skulle i slutändan resultera i att amerikanska banker
tvingas rapportera större förväntade kreditförluster jämfört med
europeiska och kanadensiska banker. Det riskerar i sin tur att
stjälpa processen som syftar till att uppnå en global konvergens
av rapporteringen av förväntade kreditförluster. Därmed skulle
jämförelser av balans- och resultaträkningar försvåras världen
över.

Fitch tror att reglerna kan komma att träda i kraft först
2015 eller senare, förutsätt att förslaget antas.

Jesper Rooth, tel +46 31-350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
SIX News

Författare direkt.