Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-09

Bayn Europe AB: Bayn Europe: Delar ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna med villkor 1:9

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) ("Bayn" eller "Bolaget") beslutat om
att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare.
Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till
motsvarande villkor som i den riktade emissionen som nyligen
genomfördes.

En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1)
teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett
lösenpris på 1,45 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier
genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 januari
2020 till och med 22 januari 2020.

Styrelsen har beslutat om emission av teckningsoptioner enligt
följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen har beslutat om en riktad emission högst 4 275 483
teckningsoptioner av serie TO 5, berättigande till teckning av totalt
4 275 483 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka
med högst 940 606,16 kronor vid utnyttjandet av samtliga utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 5. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Bayn
Europe Financial AB, org. nr 559131-8331 ("Dotterbolaget").
Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska skänka teckningsoptioner
till aktieägare i Bolaget enligt punkt B nedan.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för
att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets
aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att genom Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera
överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till
aktieägarna.

Teckning och betalning

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som
emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Särskilda villkor för teckningsoptioner av serie 2019

1. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 1,45 kronor.
3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
TO 5 ska äga rum från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari
2020.

4. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.
Rätt till utdelning

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner
av serie TO 5 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att tilldelas teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma
de som på avstämningsdagen, vilken kommer att fastställas efter att
teckningsoptionerna är registrerade hos Bolagsverket, är registrerade
som aktieägare i Bolaget pro rata i förhållande till antal aktier i
Bolaget per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna ska överlåtas
vederlagsfritt och för nio (9) befintliga aktier i Bolaget ska en (1)
teckningsoption delas ut.

Bayn Europe har under året ökat insatserna för att bygga ut
försäljningsnätverket och för att säkerställa leveranskapaciteten.
Med fler och större aktörer bland kundföretagen är det viktigt att
stärka balansräkningen för att snabbare kunna etablera sig på
marknaden för hälsosamma sockerreducerade livsmedel. Företaget
förstärker därför arbetet med processoptimering och att utveckla
produkter för nya marknader. Utdelningen av gratisteckningsoptioner
ger också befintliga aktieägare möjlighet att vara med till samma
villkor som i den riktade emissionen.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-europe--delar-ut-gratis...
https://mb.cision.com/Main/5651/2928858/1120825.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.