Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Bayn Europe AB: Kallelse till årsstämma i Bayn Europe AB (Publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org.nr 556794-4797, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020, kl. 13.00.
Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på
Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman
påbörjas klockan 12.30.

Rätt att deltaga samt anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 14 april 2020, samt

- dels senast samma dag, tisdagen den 14 april 2020, ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen
till Bayn Europe AB (publ), "Bolagsstämma", Hornsgatan 79, 118 49
Stockholm eller per e-post till emb@bayn.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur
personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy:
https://www.bayneurope.com/sv/integritetspolicy.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 14 april 2020, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud finns på Bolagets hemsida www.bayneurope.com. En kopia av
fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till Bayn Europe AB (publ), "Bolagsstämma",
Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm eller alternativt till: emb@bayn.se.
Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om följande:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och val av revisor

12. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Beslut om emissionsbemyndigande

15. Stämmans avslutande

______________________________

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Rune Nordlander (representant för Första
Entreprenörsfondens aktieinnehav), Thomas Petrén (representant för
eget aktieinnehav), Simon Petrén (representant för eget aktieinnehav)
samt Peter Werme ordförande i styrelsen i Bolaget har lämnat följande
förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 9-11 enligt
ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 2. Val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman
Delphi väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om 525 000 kronor
ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att
fördelas enligt följande: styrelseledamot arvoderas med 75 000 kronor
och styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvodering av revisor ska utgå enligt
löpande räkning och godkänd faktura.

Punkt 11. Val av styrelse och val av revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Ek
(oberoende styrelseledamot) samt Peter Werme och Lucy Dahlgren
(oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande
befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare).
Valberedningen föreslår nyval av Thomas Petrén, Mikael A. Pettersson
(oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande
befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare)
och Björn Widegren (oberoende styrelseledamot). Peter Werme föreslås
omväljas som styrelsens ordförande.

Thomas Petrén är född 1961 och utbildad marknadsekonom på IHM.
Tidigare delägare och VD för Stenbeck Sharp Center AB och VD för
Sharp Direct Sales AB, bägge bolagen verksamma inom försäljning och
service av skrivare, kopiatorer samt mjukvarulösningar för kontor,
där bolagen växte genom både förvärv och stark organiskt tillväxt.
Grundade investmentbolaget Seved Invest AB 2015 där han är VD och
styrelseordförande. Thomas sitter idag i sju (7) styrelser och är
ordförande i sex (6) av dessa. Han har en lång erfarenhet av att
utveckla och driva bolag, företagsförvärv, samt arbete i
ledningsgrupper och styrelser.

Mikael A. Pettersson är född 1972 och har b.la. en bakgrund som
serieentreprenör inom internetrelaterade verksamheter. Sedan 2015
arbetar han med investeringar i tillväxtbolag, där han sitter med i
ett antal styrelser samt är en aktiv rådgivare åt ledningsgrupper i
det dagliga arbetet med sina erfarenheter från entreprenörskap,
affärsutveckling och tillväxt.

Björn Widegren är född 1958 och har 35 års erfarenhet från ledande
positioner inom verkstadsindustri, tjänsteindustri och
livsmedelsindustri. Huvudsakligen har Björns ansvar varit finans,
administration, HR och IT, styrelsearbete har varit en viktig del av
arbetet. De senaste 20 åren har Björn jobbat inom livsmedelsindustrin
som CFO med ansvar för strategiska frågor och därigenom arbetat
mycket aktivt med att bygga en koncern genom förvärv.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO
Mälardalen AB väljs som Bolagets revisor. BDO AB har upplyst att
Carl-Johan Kjellman, partner och auktoriserad revisor kommer att vara
huvudansvarig revisor om inval sker. Valberedningen föreslår att inga
revisorssuppleanter utses. Styrelsens rekommendation i fråga om val
av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns
tillsammans med övriga handlingar som offentliggörs inför årsstämman
på Bolagets hemsida.

Punkt 12. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende
av valberedningen.

Styrelsen ska sammankalla valberedningen under början av
räkenskapsårets fjärde kvartal. Valberedningen ska utgöras av
styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre
största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av
räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största
aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till
valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa
tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Till
ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den
största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan
ledamot. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte
längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts
av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare
som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en
representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger
ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning
om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen
inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som
tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig
förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha
rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i
valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det
fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny
ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i
valberedningen, men ska bära alla skäliga kostnader förknippade med
valberedningens arbete.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningen ska förbereda följande förslag till
beslut till årsstämman: val av ordförande vid stämman, val av
styrelse, val av styrelsens ordförande, styrelseledamöternas
ersättning, val av revisor och ersättning till denna samt eventuella
förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b). Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och
att någon utdelning för räkenskapsåret 2019 således ej lämnas.

Punkt 13. Beslut om ändr...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.