Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Bayn Europe AB: Kommuniké från årsstämma i Bayn Europe AB (publ) den 20 april 2020

Bayn Europe AB (publ), höll årsstämma måndagen den 20 april 2020 i
Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm
och fattade bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets
ansamlade förlust disponeras på så sätt att 40 282 686 kronor
avräknas mot överkursfonden och att resterande 3 250 057 kronor
överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för
räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande
styrelseledamöterna Gunnar Ek, Peter Werme och Lucy Dahlgren samt
nyval av Thomas Petrén, Mikael A. Pettersson och Björn Widegren.
Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes som
Bolagets revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå enligt följande.

Styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de
övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen avseende verksamhetsföremål.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com (pe@bayn.se)

Om Bayn och Pändy:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya,
sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar,
utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma
recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Pändy är en snabbväxande aktör inom FMCG-marknaden som har
specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra drycker, godis,
snacks och energi-bars med lågt kaloriinnehåll och med hög andel
protein som ger en snabb mättnadskänsla. Pändys produkter finns i
såväl dagligvaruhandeln som i service-punkter såsom bensinstationer
och servicebutiker.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under
kortnamnet BAYN.

FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00
399, e-mail info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-b...
https://mb.cision.com/Main/5651/3092280/1232343.pdf

Författare Cision News