Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-30

BE Group AB: BE Group Bokslutskommuniké 2019 - Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen minskade med 15% till 984 MSEK (1 154)
· Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (17)
· Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (22)
· Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (11)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 85 MSEK (80)
· Resultat per aktie uppgick till 0,57 kr (0,83)

VDs kommentar
Den svagare efterfrågan som präglade andra och tredje kvartalet,
fortsatte under årets sista kvartal och nettoomsättningen sjönk med
15 procent jämfört med föregående år. Som en följd av detta minskade
det underliggande rörelseresultatet till 9 MSEK (16).

Relativt stabila stålpriser i kvartalet medförde en mindre
lagerförlust om 1 MSEK, att jämföras med en lagervinst om 1 MSEK
samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK
(22).

Löpande kapacitetsanpassningar till den lägre efterfrågan tillsammans
med effekter av tidigare genomförda strukturåtgärder gör att antalet
anställda fortsätter minska i kvartalet. Genomförda effektiviseringar
och andra förbättringsåtgärder har gjort att bruttomarginalen stärkts
med 0,8 procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år.

Tonnage och försäljningstillväxt
I kvartalet har affärsområde Sverige & Polen haft en negativ
tonnagetillväxt till följd av fortsatt vikande efterfrågan från både
bygg- och tillverkningsindustrin och omsättningen minskade med 19
procent.

Inom affärsområde Finland & Baltikum har den hårda konkurrensen i
kombination med svagare efterfrågan från större OEM-kunder medfört
att tonnaget minskade med 9 procent vilket gav en
omsättningsminskning på 9 procent jämfört med samma kvartal
föregående år.

Det svagare rörelseresultatet har dock kompenserats av att
rörelsekapitalet minskat vilket medför ett starkt kassaflöde i
perioden.

Effektiviseringar och investeringar
Den konjunkturnedgång som började tidigare i år har fortsatt och
förstärkts. Detta innebär att fokus på effektiviseringar och att ta
marknadsandelar fortsätter att vara prioriterat. Investeringarna i
Norrköping som kommunicerats tidigare, totalt uppgående till ca 60
MSEK, löper på enligt plan och kommer tydligt stärka koncernens
konkurrenskraft.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55 e-post: peter.andersson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75 e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
januari 2020 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019
omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-bokslutskommunike-2019...
https://mb.cision.com/Main/1831/3022091/1183824.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/3022091/a4c7e125c78dcfb0.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.