Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

BE Group AB: BE Groups årsstämma 2020

BE Groups årsstämma 2020 avhölls idag, onsdagen den 29 april, på BE
Groups huvudkontor. På årsstämman fattades följande huvudsakliga
beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Carina Andersson, Lars Olof Nilsson,
Petter Stillström och Jörgen Zahlin, som även omvaldes som ordförande
för styrelsen. Mats O Paulsson valdes till ny styrelseledamot.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1
260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och
oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till
ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För
arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska
utgå.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas
samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om
sammanlagt 350 612 346 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bland
annat att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av
följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontantersättningen
ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella
mål för koncernen och relevant affärsområde och får uppgå till högst
50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden
för målen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast
kontantlön och avgångsvederlag under uppsägningstid inte ska
överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast kontantlön.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst
till årsstämman 2021, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i
syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av
högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna
aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag
eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda
marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.
Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på
Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att
bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring av § 1,
§ 8 och § 11 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen
till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida:
www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Christoffer Franzén, CFO
tel: +46 (0)705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019
omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-groups-arsstamma-2020,c3100838
https://mb.cision.com/Main/1831/3100838/1239237.pdf

Författare Cision News