Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

BE Group AB: Kallelse till årsstämma i BE Group AB

Aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Malmö
Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget onsdag den 17 april 2019,

- dels senast onsdag den 17 april 2019, gärna före kl. 12.00, till
bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdag
den 17 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00
eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå
namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal
biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group
AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast onsdag den 24
april 2019.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

b)styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
c)revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2018

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse
av egna aktier

17. Avslutning
Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

BE Groups valberedning inför årsstämman 2019, bestående av Bengt
Stillström (AB Traction), Johan Ahldin (The Pure Circle AB), Alf
Svedulf (eget innehav) samt Petter Stillström (styrelseordförande i
BE Group) har föreslagit att Petter Stillström ska väljas till
ordförande vid stämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018
med 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
måndag den 29 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg fredag den 3 maj 2019.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara 5
stycken utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och
revisor (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1
260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och
oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat
utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera
till övriga ledamöter.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 13)

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Carina
Andersson, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund, Petter Stillström och
Jörgen Zahlin.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Förslag till val av revisor (punkt 14)

Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Eva Carlsvi att vara huvudansvarig
revisor.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak
följande.

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska
vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och
differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska
fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av
uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna
uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta
årslönen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön
under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12
månaders fast lön.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv och ge
styrelsen möjlighet att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur
för bolaget föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2020,
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 26 920
aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier.
Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen
vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse,
varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid
sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller
genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot
kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett
pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid
avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga
villkor för överlåtelsen.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande
huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare har följts, styrelsens motiverade yttrande över
förslaget till vinstutdelning och styrelsens fullständiga förslag
till beslut och övriga handlingar under punkterna 15-16 kommer att
finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.begroup.com, senast den 4 april 2019 samt kommer att skickas till
de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas
tillgängliga på årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande
avseende förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.begroup.com.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 13 010 124. Bolagets innehav av egna aktier
uppgår till 26 920, vilka inte berättigar till rösträtt så länge
bolaget innehar aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Malmö i mars 2019
BE Group AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com
Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.fäldt@begroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars, 2019, kl.
09.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte
koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-be-gr...
https://mb.cision.com/Main/1831/2771132/1012853.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.