Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Beijer Alma: God avslutning på bästa året hittills

Koncernen
Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt
verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan.

Undantaget detta är fordonsindustrin i Tyskland och Kina som bromsade
in. I berörda enheter görs därför kostnadsanpassningar.Orderingången
ökade under kvartalet med 3 procent, nettoomsättningen med 7 procent
och resultatet med drygt 2 procent. Orderingången från industrin i
Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var stark. Specifikt
utmärkte sig försvarsindustrin i kvartalet. Kassaflödet var lägre som
ett resultat av hög investeringstakt för ökad kapacitet för expansion
runt om i koncernen.

Sammantaget kan man konstatera att efterfrågebilden varit mer varierad
under fjärde kvartalet. Totalt sett för Beijer Alma gav helåret 2018
lönsam tillväxt. Vinsten före skatt ökade med 18 procent till 609 Mkr
(517).

Dotterbolagen
Inom Lesjöfors var utvecklingen fortsatt stark inom Industrifjädrar
och faktureringen växte med 8 procent. Undantaget den specifika
effekten från fordonsindustrin i Tyskland, så var tillväxten 14
procent. Positivt är stor andel nyförsäljning i bl.a. Kina och UK.
För Chassifjädrar är fjärde kvartalet lågsäsong.

I Habia fortsatte en stark orderingång inom Övrig Industri medan
Telecom som väntat hade ett lugnare kvartal. Förberedelser och
inkörning av produktionen för offshore kablar hade högt fokus i
Söderforsfabriken.

Inom Beijer Tech växte speciellt Flödesteknik, delvis tack vare de
producerande enheterna Svebab och Packningar & Plast.

Förvärv
I december kommunicerades förvärvet av Uudenmaan Murskaus, en mindre
verksamhet som väl kompletterar Beijer Techs finska del. Tillträde
skedde i januari.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60,
henrik.perbeck@beijeralma.se

Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl.
12:30.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-alma/r/god-avslutning-pa-basta-aret-hit...
https://mb.cision.com/Main/1817/2740210/990440.pdf

Författare Cision