Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Beijer Ref AB: Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 10 april 2019, kl.15.00, på Börshuset,
Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 april 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB,
Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89
00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida
www.beijerref.com, senast torsdagen den 4 april 2019.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra
högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren
anmäler detta. Den som företräder juridisk person ska uppvisa
registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig
firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud, ska fullmakt i
original inges till bolaget före stämman tillsammans med eventuellt
registreringsbevis eller motsvarande handling för juridisk person,
som utvisar behörighet att utfärda fullmakt. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd
torsdagen den 4 april 2019.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen

b) styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-

havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdagar

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. Val av

a) styrelse och styrelsens ordförande

b) revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Av tillgängliga vinstmedel om 1 433 878 521 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 3,00 kr per aktie innebärande en utdelning
om totalt 379 610 130 kronor. Utbetalning ska ske i två
delbetalningar med 1,50 kr per aktie vid varje tillfälle. Föreslås
att avstämningsdag för den första delutbetalningen ska vara den 12
april 2019 och för den andra delutbetalningen den 11 oktober 2019. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas första
utbetalningen göras från Euroclear den 17 april 2019 och den andra
utbetalningen den 16 oktober 2019.

Punkterna 1, 9 -12 - Val och arvoden

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Johan
Strandberg (SEB fonder), tillika ordförande i valberedningen, Muriel
Makharine (United Technologies), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och
Joen Magnusson (eget innehav), deltagit. Valberedningen har lämnat
nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 73
% av det totala antalet röster i bolaget och ca 58 % av
aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer
att stödja förslaget.

Punkt 1: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bernt Ingman
som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 2 120 000 kronor, exklusive arvode
för utskottsarbete, att fördelas med 720 000 kronor till
styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de
styrelseledamöter som inte är anställda inom United
Technologies-koncernen. Arvode till ordföranden i styrelsens
revisionsutskott utgår i tillägg med 75 000 kronor och till ledamot i
revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 a: Omval av Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen
Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt
nyval av Chris Nelson, samtliga för en mandatperiod intill slutet av
följande årsstämma samt att Bernt Ingman omväljs till styrelsens
ordförande. Ross B. Shuster har avböjt omval.

Chris Nelson är född 1970 och är President, Commercial HVAC (Heating,
Ventilation, and Air Conditioning) för Carrier Corporation med ansvar
för den globala produkt- och service-verksamheten inom detta område.
Han har över 24 års erfarenhet av försäljning och bred
management-erfarenhet och är anställd i UTC/Carrier sedan år 2004.
Chris har en kandidatexamen från University of Notre Dame och en
magisterexamen i Business från Cornell University och har haft
ledande befattningar i den amerikanska armén, Johnson & Johnson och
McKinsey & Company. Chris Nelson är oberoende i förhållande till
Beijer Ref och dess ledning men inte oberoende i förhållande till
bolagets största aktieägare.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod intill slutet av
följande årsstämma. För det fall föreslaget revisionsbolag omväljs
har meddelats att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare motsvarande 2018 års
riktlinjer med undantag för att den rörliga ersättningen till CEO ska
vara maximerad till 55 % av årslönen (tidigare 50 %). I övrigt
innebär riktlinjerna i huvudsak följande. De fullständiga
riktlinjerna framgår av förvaltningsberättelsen.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara
marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra
för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den
rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta
ekonomiska mål CEO erhåller ett maximalt belopp motsvarande 55 % av
en årslön och övriga ledande befattningshavare erhåller maximalt ett
belopp motsvarande 50 % av en årslön. Bolagsledningens pensionsplan
är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar
30 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i
bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 25 % av
bruttolönen. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner
inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i
bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive
uppsägningslön.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida från och med den 20 mars 2019 och kommer att sändas
till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören

vid stämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om behandling av personuppgifter, se under fliken
Årsstämma 2019 på bolagets hemsida.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 127 434 690 aktier, representerande
totalt 216 703 170 röster, fördelat på 9 918 720 A-aktier,
representerande 99 187 200 röster och 117 515 970 B-aktier,
representerande 117 515 970 röster, varav 897 980 B-aktier innehas av
bolaget, representerande 897 980 röster.

Malmö i mars 2019

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO

Telefon 040-35 89 00

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens
ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa,
Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-ref-ab/r/arsstamma-i-beijer-ref-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/1860/2755540/1001485.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.