Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Beijer Ref AB: Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Pressmeddelande från Beijer Ref

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl.15.00, på Börshuset,
Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Styrelsen i Beijer Ref har beslutat att aktieägare i Beijer Ref ska
kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 per post. Avsikten med
styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i
bolagsstämmolokalen. Aktieägarna uppmanas därför att, på det sätt som
anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver
att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för
anmälan och poströstning som kommer att finnas tillgängligt på Beijer
Refs webbplats, www.beijerref.com. Poströstningsformuläret ska
skickas till Beijer Ref per e-post till lpl@beijerref.com eller per
post/bud till Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34
Malmö. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas. Poströstningsformuläret måste vara
Beijer Ref tillhanda senast den 18 juni 2020. Aktieägaren får inte
förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten ogiltig.

Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har beslut fattats om
att vidta ytterligare ett antal försiktighetsåtgärder för att minska
risken för smittspridning.

· Inpassering sker från kl. 14.30.

· Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid
Beijer Refs årsstämma utan att istället delta via ombud. Aktieägare
som uppvisat symptom på infektion (feber, torr hosta, andningsbesvär,
halsont, huvudvärk, muskelsmärta), har varit i kontakt med personer
som uppvisar symptom, eller tillhör en riskgrupp uppmanas använda
möjligheten att delta via ombud. Fullmakter finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.beijerref.com.

· Externa gäster är inte inbjudna. Beijer Ref vill även uppmana
aktieägare att i största möjliga mån undvika att utnyttja möjligheten
att ha med biträden.

· Mat och dryck serveras inte och den traditionella måltiden i samband
med stämman utgår

· Årsstämman kommer hållas på kortas möjliga tid utan att begränsa
aktieägares rätt

· CEOs anförande kommer utgå på mötet och istället finnas tillgängligt
på bolagets hemsida efter stämman och aktieägarnas frågor kommer
koncentreras kring beslutspunkter på dagordningen.

Beijer Ref följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid
behov uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför
årsstämman. Vi ber alla som avser delta på årsstämman att hålla sig
uppdaterade via www.beijerref.com kring eventuella ytterligare
åtgärder.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 18 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB,
Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89
00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida
www.beijerref.com, senast torsdagen den 18 juni 2020.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra
högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren
anmäler detta. Den som företräder juridisk person ska uppvisa
registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig
firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud, ska fullmakt i
original inges till bolaget före stämman tillsammans med eventuellt
registreringsbevis eller motsvarande handling för juridisk person,
som utvisar behörighet att utfärda fullmakt. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd
torsdagen den 18 juni 2020.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

7. Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen

b) styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande
befattningshavare samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för
ersättning till ledande befattnings- havare som gällt sedan
föregående årsstämma har följts.

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdagar

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda
styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. Val av

a) styrelse och styrelsens ordförande

b) revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Av tillgängliga vinstmedel om 1 584 418 212 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 1,75 kronor per aktie för verksamhetsåret
2019 innebärande en utdelning om totalt 221 439 242 kronor och att
avstämningsdag för utdelningen skall vara den 29 juni 2020. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning
skickas från Euroclear Sweden AB den 2 juli 2020 till de som på
avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

Punkterna 1, 9 -12 - Val och arvoden

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Johan
Strandberg (SEB fonder), tillika ordförande i valberedningen, Muriel
Makharine (Carrier Global Corporation), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden)
och Joen Magnusson (eget innehav), deltagit. Valberedningen har
lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar
ca 73 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 55 % av
aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer
att stödja förslaget.

Punkt 1: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bernt Ingman
som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Med ändring av valberedningens tidigare förslag föreslår
valberedningen oförändrade arvoden jämfört med föregående år, vilket
innebär följande: Arvode till styrelsen med 2 120 000 kronor,
exklusive arvode för utskottsarbete, att fördelas med 720 000 kronor
till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de
styrelseledamöter som inte är anställda av Carrier Global
Corporation. Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott
utgår i tillägg med 75 000 kronor och till ledamot i
revisionsutskottet med 50 000 kronor

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 a: Omval av Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen
Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt
nyval av Gregory Alcorn, samtliga för en mandatperiod intill slutet
av följande årsstämma samt att Bernt Ingman omväljs till styrelsens
ordförande. Chris Nelson har avböjt omval.

Gregory Alcorn är född 1966 och är Vice President, Global
Partnerships, inom Carrier Global Corporation med ansvar för
koncernens samarbetspartners lönsamhet och tillväxt. Han har varit
anställd i Carriers moderbolag, United Technologies Corporation
(UTC), i 25 år och hos Carrier de senaste 19 åren. Hela
Carrier-karriären har varit inriktad på allt mer ansvarsfulla roller
inom allmän företagsledning, försäljning och marknadsföring,
kanal/distributionshantering och affärsutveckling, med ledande roller
inom Carriers nordamerikanska kommersiella HVAC-verksamhet samt
affärsutvecklingen inom Carriers globala kommersiella
HVAC-verksamhet. Gregory har en kandidatexamen i maskinteknik från
Duke University och en MBA från Stanford Graduate School of Business.
Gregory Alcorn innehar inga aktier i Beijer Ref och är oberoende i
förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i
förhållande till bolagets största aktieägare.

Punkt 12 b: Nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för
en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma. För det fall
föreslaget revisionsbolag väljs har meddelats att auktoriserade
revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i Beijer Ref AB, att som
längst gälla fram till årsstämman 2024.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören tillika
koncernchefen i Beijer Ref samt personer som under den tid
riktlinjerna gäller ingår i Beijer Ref AB:s ("Beijer Ref" eller
"bolaget") koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar
som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna
omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman särskilt,
som t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade
incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Beijer Ref är en handelskoncern som förser kunder över stora delar av
världen med ett brett sortiment av produkter inom kommersiell och
industriell kyla samt för värme och luftkonditionering. Beijer Ref
har en uttalad mission - att förse marknaden med global expertis inom
kyla och luftkonditionering. Genom att växa snabbare än marknaden är
målet att stärka positionen som en världsledande aktör. För att göra
det arbetar koncernen efter en strategi som är indelad i fem
fokuso...

Författare Cision News