Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Beijer Ref AB: Beijer Ref AB Q2-2019

Fortsatt stark tillväxt

Nettoomsättningen ökade med 14% under andra kvartalet jämfört med
samma period föregående år och uppgick till 3 996 mkr (3 510).
Organisk tillväxt uppgick till 4,4%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 373 mkr (345), vilket är
en ökning med 8% jämfört med

föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3% (9,8%), varav 0,2%
är en positiv IFRS 16-effekt.

Periodens resultat uppgick till 265 mkr (255). Resultat per aktie
uppgick till 2,08 kronor (1,98).

Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 427
mkr (393).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive
denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt
med 7 mkr och nettoresultatet med 0,1 mkr. Soliditeten har minskat
med 3,3 procentenheter till följd av en ökad balansomslutning.

CEO kommenterar

Miljövänlig kylteknik och luftkonditionering driver tillväxt

Marknaden under kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark
efterfrågan och såväl omsättning som resultat ökade både organiskt
och via förvärv. Totalt uppgick nettoomsättningen till 3 996 mkr (3
510 mkr), vilket är en ökning med 14% varav 7% är förvärvad
omsättning och drygt 4% är organisk tillväxt. Rörelsemarginalen
inklusive effekten av IFRS 16 uppgår till 9,3% (9,8%). Marginalen är
något lägre jämfört med föregående år vilket främst beror på att
priserna på köldmedier inte ligger på samma höga nivåer som under
2018.

Utmärkande för kvartalet är att våra OEM- och HVAC-segment går starkt
framåt, framförallt i Europa. Båda segmenten drivs på av EU:s
utfasningsprogram av HFC-gaser som successivt skall ersättas med
miljövänliga alternativ. OEM-segmentet växte totalt med 32% under
kvartalet och utgjorde 10% av koncernens omsättning.

De senaste årens varma somrar i Europa har bidragit till ett ökat
intresse för värmepumpar eftersom dessa även används för
luftkonditionering. Detta i kombination med en allmänt hög
efterfrågan bidrar till den starka utvecklingen för HVAC-segmentet.
Långsiktiga samarbeten med starka varumärken såsom Toshiba, Carrier
och Mitsubishi Heavy Industries, ger oss en bra marknadsposition.
Totalt ökade omsättningen inom HVAC med 37% och utgör nu 41% av
koncernens omsättning.

Kvartalet har tuffa jämförelsetal då 2018 var ett år då
köldmediepriserna låg på historiskt höga nivåer. Från hösten 2018 och
under första halvåret 2019 har priserna successivt sjunkit, vilket
påverkar segmentet kommersiell kyla negativt, även om
volymförsäljningen inte minskat i samma takt. Försäljningsnedgången
kompenseras väl av att övriga segment visar tillväxt, vilket innebär
att betydelsen av prisutvecklingen av köldmedier för koncernen är
avtagande. Bedömningen är att köldmediepriserna kommer att
stabiliseras under hösten. Utfasningsperioden pågår ända fram till
2030 med nästa stora minskning av importkvoter 2021.

Samtliga av våra geografiska regioner visar tillväxt förutom
Östeuropa, som påverkats mest av prisutvecklingen av köldmedier.
Positivt är att den afrikanska marknaden visar tillväxt efter att
tidigare varit i recession, och vi ser potential för fortsatta
resultatförbättringar.

Generellt ser vi hur allt fler länder utanför Europa ansluter sig till
resolutioner som innebär en utfasning av HFC-gaser. Nyligen skrev
exempelvis Kuba under Kigali-avtalet som det 73:e landet och fler
tillkommer löpande. Avtalet innebär att konsumtionen av HFC-gaser
skall minska med mer än 80% under de närmaste 30 åren.

Under hösten kommer vi att påbörja ett projekt för att utöka vår
produktionskapacitet inom OEM för att på ett ännu bättre sätt möta en
ökad efterfrågan på miljövänlig kylteknik. Vi kommer även att
investera i en egen produktionslinje som ska hantera naturliga
miljövänliga köldmedier vid bolagets fyllningsenhet i Göteborg.

Vår marknad växer globalt och vi har mycket kvar att göra. Koncernens
likviditet är god, vilket öppnar upp för möjligheter till nya
förvärv. Sammantaget går vi in i det tredje kvartalet med goda
förutsättningar.

Per Bertland, CEO

Andra kvartalet 2019

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 14 procent till 3 996 mkr (3 510)
under andra kvartalet 2019, varav 7% förklaras av förvärven som
gjordes under 2018. Justerat för valutakursförändringar och förvärv
var den organiska omsättningsökningen 4,4 procent. Samtliga regioner
utom Östra Europa visar omsättningstillväxt. Kommersiell kyla utgör
49% av bolagets försäljning, 41% är luftkonditionering och OEM utgör
10% av total omsättning. De två sistnämnda visar på 20%-ig
omsättningsökning under kvartalet samtidigt som beroendet till
köldmedier har minskat.

En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 85 mkr
(133), motsvarande 2,6% (5,8) eftersom merparten av bolagets
omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 373 mkr (345) under det andra
kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent. Rörelsemarginalen
uppgick till 9,3% (9,8%) och den främsta förklaringen är lägre priser
på köldmedier och att förvärvade bolag under 2018 har en något lägre
marginal. Rensat för IFRS 16-effekt är bolagets finansnetto i princip
oförändrat jämfört med föregående år trots ökad belåning.

Resultatet före skatt var 359 mkr (342). Periodens resultat var 265
mkr (255). Resultat per aktie uppgick till 2,08 kronor (1,98).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet var 381 mkr 2019 jämfört med 286 mkr för 2018.
Ökningen beror på ett förbättrat resultat under kvartalet samt en
positiv effekt om 74 mkr hänförlig till avskrivningar på
nyttjanderättstillgångar som uppkommit vid övergång till IFRS 16
(leasing). Motsvarande belopp om 74 mkr redovisas som minskning i
finansieringsverksamheten.

Rörelsekapitalet har under kvartalet ökat med 426 mkr jämfört med 275
mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande
verksamheten på minus 45 mkr mot 11 mkr föregående år. Förändringen i
rörelsekapital mellan åren beror främst på ökad kapitaluppbyggnad
under kvartalet. Koncernen har vid periodens utgång outnyttjade
kreditfaciliteter uppgående till 1 427 mkr (393).

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive
rörelseförvärv uppgick till 40 mkr (626) under kvartalet och avser
främst investeringar i anläggningstillgångar. Föregående år
förvärvades Kirby HVAC & Refrigeration Pty Ltd under kvartalet.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Inga större förvärv har gjorts under kvartalet men bolaget utvärderar
hela tiden nya tillväxtmöjligheter och kompletterande förvärv.

Koncernen har gjort ett mindre inkråmsförvärv i Schweiz av en
distributör av isoleringsmaterial; Durissol uppgående till 3,6 mkr
som ger bolaget exklusiv rätt till deras produkter under fem år.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Koncernen har gjort ett mindre kompletteringsförvärv efter kvartalet
avseende resterande aktier i AC & Ref Parts CQ Patton Pty Ltd i
Australien och äger nu 100% av bolaget. Bolaget har en årlig
omsättning på ca 25 mkr fördelat på två försäljningsfilialer. Bolaget
ingår i sin helhet fr o m 1 juli 2019 i koncernens redovisning.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX
Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till
371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett
kvotvärde på 2.92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och
B-aktier, med tio respektive en röst i representation.

Beijer Ref hade 7 893 aktieägare den 28 juni 2019. I dagsläget finns 9
918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier.

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal
omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan
kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av
den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken
styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är
normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner.
Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar
och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende
med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för
att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin
verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk
och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som
koncernens. För ytterligare information, se koncernens
årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och
värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref
har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den
framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett
jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts
per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12
månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de
redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med
ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal
och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst
operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar
och kontorsutrustning. Beijer Ref har identifierat många avtal,
främst rörande fastigheter, med rätt att förlänga. Som en följd av
dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre än
kontrakten. Samtliga leasingavtal rörande fastigheter som förfaller
under 2019 har förlängts med tre år.

Jämförande information omräknas inte och rapporteras även
fortsättningsvis i enlighet med IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4
Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet samt
finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
består av två innehav där det ena (22 mkr) avser noterade andelar och
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.